Ple de setembre: mocions per detectar desigualtats de gènere al pressupostos municipals i sobre pisos turístics i albergs de joventut

ERC Cerdanyola porta al ple del proper dijous, 27 dos mocions. La primera d’elles té com a objectiu detectar possibles desigualtats de gènere als pressupostos municipals. La segona proposa estudiar la possible regulació dels pisos turístics i albergs de joventut al terme municipal.

ercLa primera d’aquestes mocions proposa, també, que s’iniciï la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostosmunicipals i, que a tal efecte, es porti a terme, d’entrada, una fase analítica i de diagnosi de les despeses i dels ingressos municipals per comprovar si aquests contribueixen a disminuir, augmentat o mantenir les disparitats existents en les condicions de vida de dones i homes, amb la participació del Consell Municipal de Polítiques de Dones, dels partits municipals, dels sindicats i del personal treballador que així ho demani.La segona moció proposa iniciar els tràmits oportuns per a redactar els treballs, estudis i memòriesjustificatives suficients en relació a les raons que puguin justificar l’adopció per part del ple municipal d’un acord de suspensió dels tràmits de concessió de comunicació prèvia i dellicències urbanístiques pel canvi d’ús, reforma, rehabilitació i/o ampliació per a la instal·lació o ampliació d’allotjaments de caràcter turístic (apartaments turístics, habitatgesturístics, i albergs) en l’àmbit de tot el terme municipal, amb l’objecte de redactar posteriorment l’instrument de planejament adient, que considerem seria una modificació puntual del PGM, per a ordenar i regular les condicions urbanístiques d’emplaçament d’aquestes.Podeu consultar el text íntegre de les dues mocions als PDFs adjunts.

Comparteix: