L’habitatge al Vallès Occidental torna als preus d’abans de la crisi amb un fort augment del lloguer

L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l’informe Dinàmica, accés i característiques del Parc d’habitatges del Vallès Occidental que realitza una extensa diagnosi sobre la situació i característiques del parc d’habitatges, i la problemàtica de l’accés i l’exclusió residencial a escala de la comarca, comparant-la amb Catalunya i la Regió metropolitana i també amb dades a nivell local.

Barri de Les FontetesAquest primer informe s’emmarca en els treballs que s’estan realitzant per donar resposta a diferents acords delConsell d’Alcaldes i Alcaldessesque situaven la problemàtica de l’habitatge a la comarca i la necessitat d’aprofundir en les dinàmiques específiques del territori com un dels reptes fonamentals. Al mateix temps, aquest treball consolida les activitats d’anàlisi i coneixement impulsades conjuntament des de la Comissió mixta d’observació permanent de la pobresa i les desigualtats i l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal.

El Vallès Occidental té un creixement demogràfic constant al llarg de l’últim decenni, lleugerament superior al conjunt del país, amb uns  escenaris de projecció que indiquen un manteniment similar de creixement.

A partir del 2014 el sector de la construcció mostra una dinàmica important de recuperació d’inici de l’obra nova i també, però menys intensa, de finalització. Tanmateix, la comarca té una pèrdua important respecte el conjunt de Catalunya del pes d’obra finalitzada, oferint menys disponibilitat d’habitatge en contraposició a la dinàmica poblacional de creixement positiu.

La construcció d’habitatge protegit encara no s’ha recuperat i pateix unaforta crisi des de l’any 2013 quan van finalitzar les darreres promocions. Si abans de l’any 2013, l’habitatge protegit tenia una incidència molt important, amb el 50% del parc construït durant el període 2010-2012, des d’aleshores ha passat a ser gairebé residual, essent només el 10% del parc finalitzat.

El parc existent és lleugerament per sota del pes poblacional del conjunt de Catalunya, si bé també té una major dominància l’habitatge principal i no el secundari. Destaca per un parc més jove gràcies als nous habitatges construïts entre el 1980 i 2011, especialment, per la intensitat del creixement en municipis mitjans i petits.

El mercat immobiliari recupera un cert dinamisme a partir de l’any 2015 que es consolida el 2017 amb un augment de les transaccions immobiliàries. Aquestes son majoritàriament de lloguer (el 62%) i, en les compravenda, gairebé la totalitat son del mercat de segona mà. Aquest dinamisme ha anat acompanyat d’un augment de preus molt important, situant ja el preu de lloguer en xifres gairebé iguals que el 2008.

La mitjana comarcal de preus l’any 2017 es va situar en 1.739€/m2 en la compra-venda i en 640€ de cost mensual del lloguer, xifres lleugerament inferiors a la resta d’àmbits territorials metropolitans i molt propers a Catalunya. Els darrers tres anys estan marcats per increment constant dels preus de lloguer i compra-venda, amb augments acumulats del 19% i 13% respectivament.

L’esforç econòmic de les famílies per accedir a l’habitatge és d’un percentatge molt elevat, essent més car l’accés el lloguer (38%) que no a la propietat (23,5%). Alhora, la tendència d’un augment de preus superior als ingressos de les famílies consolida l’exclusió residencial de col·lectius vulnerables, amb llançament judicials

10 dades de referència sobre l’habitatge a la comarca

- 394.550 habitatges segons el cens del 2011, el 10,2% del total de Catalunya.
- El 85% dels habitatges censats són per ús principal, a distància dels buits (11,10%) i secundaris (3,3%).
- El parc d’habitatges té unes dimensions d’entre 76 i 90m² (35%), entre 3 i 5 habitacions (75%) i està construït entre els 1961 i 1980 (39%) i del 1981 en endavant (44%).
- El 2017 es van iniciar 1.738 habitatges d’obra nova, mentre que se’n van finalitzar 708 habitatge, més del doble que l’any 2015.
- En el període 2013-2017 s’han construït 340 habitatges de protecció, xifra que suposa només el 6% dels construïts el període 2008-2012.
- El pes del lloguer és del 60,8% sobre el total de 26.526 transaccions efectuades l’any 2017, percentatge lleugerament per sota de la resta d’àmbits territorials.
- 1.730€ és el preu mig de la compravenda i 640€ el preu mig mensual del lloguer l’any 2017, valors inferiors a la resta d’àmbits territorials.
- En tres anys, ha augmentat un 19% el preu del lloguer i un 13% la compra-venda.
- L’índex d’esforç econòmic per a accedir a un habitatge de propietat era del 23,5% l’any 2015, molt per sota de l’accés al lloguer, amb un 38%.
- L’any 2016 es van registrar 1.256 desnonaments, les quals el 67% d’habitatges en lloguer.

Comparteix: