La reforma del carrer de Montflorit s’enllestirà com a màxim el 31 de maig

S’aprova una tercera pròrroga a petició de l’empresa adjudicatària motivada per raons tècniques i meteorològiques

obresmontflorit2Els treballs de reurbanització del carrer de Montflorit finalitzaran, com a molt tard, el 31 de maig. Raons tècniques i meteorològiques han provocat l’endarreriment de la programació prevista. Una situació, els treballs al carrer, que podran continuar o impedirà l’ús dels accessos veïnals en condicions de seguretat, tal i com ha estat durant tota l’execució de l’obra.

Pròrrogues

La nova data màxima de finalització dels treballs al carrer de Montflorit queda lluny del 16 d’octubre de 2018, indicada en el contracte signat per l’Ajuntament amb l’empresa adjudicatària, Voracys SL. Circumstàncies no volgudes han motivat l’endarreriment.

Així l’empresa va sol·licitar una primera pròrroga per les dificultats trobades en els treballs conseqüència de les pluges de juliol i agost, l’onada de calor d’agost i la necessitat de fer l’excavació en roca per l’execució del col·lector. S’accepta la petició i s’amplia la data de cloenda dels treballs fins al 16 de novembre de 2018.

Voracys sol·licita una segona pròrroga, fonamentant-la en l’aparició de serveis més superficials de l’esperat, demora en el desplaçament de la parada d’autobús per raons burocràtiques i manca de disponibilitat d’equips especialitzats per polir el paviment asfàltic. Es concedeix fins al 14 de desembre de 2018.

L’empresa demana una tercera pròrroga argumentant que falta aplicar la beurada bituminosa (l’acabament del paviment) que no s’ha pogut fer per les condicions meteorològiques adverses de novembre i desembre. S’informa que no es podrà fer fins a tenir les condicions adequades: de 6 a 8 hores mínimes de curat de la capa bituminosa en què la temperatura no baixi dels 10ºC i el descens de la humitat relativa perquè la superfície on s’ha d’aplicar la beurada es trobi seca.

L’alcalde, un cop emesos els informes preceptius dels serveis tècnics municipals, resol prorrogar el termini d’execució de les obres establint com a darrer dia d’acabament el 31 de maig d’enguany. Aquesta ampliació no comporta cap increment econòmic de l’adjudicació.

Les obres del carrer de Montflorit

Els treballs realitzats permetran la pacificació del carrer invertint la prioritat, és a dir, la calçada i les voreres estaran al mateix nivell sent més accessible i agradable per als vianants. S’ha tingut en compte l’accessibilitat amb un pendent longitudinal definit pel traçat del carrer i uns pendents transversals que no superen el 2% respectant els accessos als habitatges i aparcaments presents al carrer.

L’actuació s’ha fet directament damunt del carrer existent, evitant així els grans enderrocs de vorades i paviments actuals. S’ha substituït el col·lector central, adaptant-lo a les necessitats actuals.

Els treballs han comportat tallar la circulació de vehicles, excepció feta del veïnat, que hi ha pogut accedir. S’han hagut d’alterar itineraris de bus urbà i traslladar bases de contenidors. Una situació que tornarà a la normalitat quan acabin els treballs al carrer de Montflorit.

Les obres del carrer Montflorit van ser adjudicades a l’empresa Voracys SL per un pressupost de 555.091,24 euros.

Comparteix: