ERC es posiciona en relació a la proposta de modificació de llocs de treball municipals

Fa uns dies des del govern municipal va presentar l’esquema de la seva proposta a negociar amb els sindicats pel que fa a la nova RLT i diferents casuístiques que pretenen afrontar: reclassificacions, regularitzacions, canvis de jornada, canvis de complements de gestió, nous llocs i places…

ercUn cop coneguda la proposta, ERC ha engegat una ronda de contactes amb la part sindical per escoltar el seu parer i compartir opinions. ERC creu imprescindible manifestar que cal ser cautelosos amb les urgències per aprovar res, ara que finalitza el mandat, per a justificar 4 anys d’inacció en matèria de polítiques d’organització. I, principalment, els preocupa que qualsevol acord no es converteixi amb una eina buida que no s’executarà posteriorment, com ha passat amb molts dels punts aprovats a l’acord del 2014.
Finalment el dia 5 de març van obtenir un esborrany tècnic que va amb la línia anunciada en el seu dia, i que no fa més que confirmar els seus dubtes de precipitació, innecessària urgència i d’adequar una RLT a un organigrama aprovat fa escassos mesos de forma unilateral pel govern municipal. Sense perjudici de poder obtenir més i millor documentació i informació, especialment pel que fa a les possibilitats econòmiques d’augmentar la massa salarial, i els informes legals preceptius, des d’ERC de Cerdanyola del Vallès hem de manifestar el següent:
- La proposta de tancar una RLT quan falten escassos 2 mesos per la finalització del mandat, i quan durant 4 anys la regidoria d’organització no ha presentat més que esmenes parcials, sembla respondre a d’altres interessos que no pas a les necessitats estructurals dels treballadors i treballadores municipals.
- Consideren que totes les propostes passen, indefectiblement, per un estudi de valoració dels llocs de treball que hauria de ser pas previ imprescindible i prioritari a totes les mesures que ara es formulen, perquè sense aquest totes les pretensions poden decaure en meres intencions., aprofundint el desencís i sensació d’estancament professional del personal de l’ajuntament.
- És imprescindible establir unes noves normes generals transparents i objectives dels diferents processos per a les convocatòries públiques de provisió dels llocs dels treball municipals, tant els provisionals com els definitius, sense les quals tots els processos selectius que es pretenen engegar esdevindran procediments arbitraris i ad hoc a cada lloc de treball que es convoqui.
- Troben a faltar un pla de regularització i consolidació de l’ocupació temporal dels nomenaments de personal interí i millora de l’estabilitat que compensi l’ús abusiu de relacions laborals de caràcter provisional que s’ha vingut fent.
- Les reclassificacions plantejades com un procés massiu, a banda de que manca la deguda motivació i justificació, han de tenir un calendari detallat que estableixi terminis clars i possibles per fer efectiva aquesta mesura, tot garantint que és legalment i pressupostàriament factible.
- La funcionarització ha d’esdevenir el procés únic pel qual el personal laboral que ocupa llocs de treball que haurien de ser ocupats per funcionaris, passin a aquesta condició.
- Tots els acords que es prenguin entre el govern i sindicats han de comportar millores per la gran majoria de la plantilla, sense que aquests comportin greuges comparatius i discriminatoris entre serveis i col·lectius.
- Troben a faltar implementar moltes de les recomanacions establertes a l’estudi organitzatiu encarregat a la Diputació de Barcelona l’any 2016 pel que fa l’estructura organitzativa que ja no van quedar recollits en l’organigrama, i que aquestes modificacions de l’rlt impedeixen de portar a terme.
Pel que fa a canvis de creació de nous llocs i places en els serveis, considerem el següent:
- És urgent i prioritari reforçar els recursos que la corporació pot destinar a la supervisió dels procediments de contractació, a ecologia urbana, a recursos humans i la resta d’unitats que pateixen d’una evident manca de personal i/o una sobrecàrrega de feina a nivell de tràmit.
- És necessari generar la necessària dotació de treballadors/es socials i educadors/es socials per tal de complir amb els mínims exigits per a rebre ajuts econòmics, i la realitat municipal per a oferir un servei adequat, eficient i eficaç, sent insuficient la proposta de l’esborrany.
- En el foment de l’activitat econòmica local, creiem adequat agrupar els serveis de promoció econòmica amb els d’empresa i que a la seva vegada tingui la responsabilitat de garantir l’atorgament a un ritme raonable les llicències d’activitat.
- Cal crear una oficina de gestió energètica que agilitzi les relacions de l’Ajuntament amb els proveïdors, disposi de capacitat d’anàlisi i pugui desenvolupar a curt termini un pla municipal d’estalvi i eficiència energètica partint del treball transversal entre les àrees de medi ambient, serveis municipals, mobilitat i promoció econòmica.
Aquestes propostes, que ERC ha traslladat a la part sindical i a l’equip de govern, són per ERC de Cerdanyola del Vallès la base en la qual s’ha de bastir qualsevol possible acord i el vot favorable en la futurible proposta que arribi a ple.
Comparteix: