S’inicia la redacció del Pla Local d’Habitatge

Un cop elaborat i aprovat es disposarà d’una anàlisi profunda dels problemes i mancances que té la ciutat en matèria d’habitatge. A partir d’aquest punt s’establiran uns objectius als quals s’ha d’arribar mitjançant l’execució d’un programa d’actuació durant els sis anys de vigència del Pla.

La Junta de Govern Local ha adjudicat la redacció del pla local d’habitatge, donant compliment a un dels objectius del govern municipal. La redacció del Pla s’ha adjudicat a una consultora com a resultat d’un procediment obert de licitació.

El Pla local d’habitatge és un document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi  defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objectiu de fomentar l’assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

El Pla local d’habitatge ha de contenir una triple vessant: analítica amb l’estudi i diagnosi de la problemàtica municipal en matèria d’habitatge; estratègica amb els objectius i estratègies municipals en matèria d’habitatge; i programàtica amb els programes d’actuacions de l’Ajuntament relatius a l’habitatge durant el període de vigència del Pla.

L’objectiu del govern de la ciutat és disposar d’un instrument de planificació que orienti la seva política d’habitatge en els propers anys amb l’objectiu d’atendre adequadament les necessitats residencials de la seva població.

Desenvolupament de les tasques d’habitatge a l’Ajuntament

En els darrers anys les tasques d’habitatge s’havien desenvolupat entre l’any 2004 a 2010 per l’associació Prohabitatge, posteriorment les gestions d’habitatge es deleguen a l’empresa municipal Rubí-Prohursa fins al desembre de 2015. Des de l’any 2016 s’ha assumit per part de l’Ajuntament tasques concretes de serveis d’atenció, assessorament i tramitació de tasques d’habitatge a la ciutadania de Cerdanyola del Vallès, mitjançant al signatura de diferents convenis amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya i paral·lelament s’ha anat treballant l’emergència social en matèria d’habitatge des dels serveis socials municipals.

L’assumpció de les tasques d’habitatge per part de l’Ajuntament ha permès tenir una visió més clara i real de les problemàtiques que té la ciutat en matèria d’habitatge tant pel que fa a les dificultats per accedir a un habitatge assequible, com les dificultats per mantenir l’habitatge actual, com també, per la manca d’un parc d’habitatge social al municipi.

Comparteix: