A punt l’aprovació del valor de reversió del PEM Guiera amb un valor d’1.111.827 euros

Uns dels problemes greus de ciutat estan a punt de resoldre’s, i així serà si els tribunals no es posen en contra: el PEM Guiera deixarà de ser de la Federació Catalana d’Handbol a canvi que l’Ajuntament els hi aboni 1.111.827 euros. El recurs de reposició presentat per la Federació Catalana d’Handbol ha tingut una estimació parcial.

El Complex Esportiu Guiera va ser dissenyat per Hernando&Sauqué Arquitectes i construït per ACS, la constructora de Florentino Pérez, per un cost total (la primera fase, única construida) de 10.244.407,87€. Aquestes xifra eren normalitzades en temps de vaques grosses i el PSC gaudia, per últim cop, de majoria absoluta a l’Ajuntament amb 13 regidors.

Aquests 10.244.407,87€ es pagarien, entre l’Ajuntament i la Federació Catalana d’Handbol. L’ajuntament es va comprometre a pagar el 50% de cada fase amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona. La Federació abonaria la seva part mitjançant crèdits (Institut Català de Finances i La Caixa) i ajudes d’institucions. Aquesta quantitat pagada per l’Ajuntament era un nou regal a una entitat privada que, en principi, gestionaria de manera privada la instal·lació durant 35 anys. Però no ha estat així. Com sempre, la ciutadania ha tornat a resoldre les males gestions dels polítics i de les empreses privades aportant més d’un milió d’euros públics.

1. Com hem arribat fins aquí? Antecedents.

Any 2000: Tot va començar amb una reunió a inicis del 2000 entre Cristina Real Masdeu (ex-alcaldessa de Cerdanyola), Juan Emilio Romero Dueñas (ex-regidor d’esports i parella sentimental de Montse Montiel Pastor, ex-regidora de cultura de Cerdanyola amb el PSC), Jaume Conejero (ex-president de la Federació Catalana de Handbol) i Oscar Grau (ex-gerent de la FCH). En aquesta reunió va néixer una fosca col·laboració público-privada entre l’Ajuntament i la FCH, una col·laboració que ha brillat per la seva manca de transparència.

28/9/2000: Aquest projecte de col·laboració en forma de maó es va aprovar al ple. Les dues parts (Ajuntament i FCH) tenien molta pressa per aprovar-ho. Corrien temps de vaques grosses i tots els pobles i ciutats volien tenir megaconstruccions. Cerdanyola no es quedaria al darrera. La FCH assumiria la construcció i explotació del PEM Guiera, un gran complex esportiu de luxe, per un període de 35 anys. El megaprojecte, que ocuparia 30.000 metres quadrats, va ser disenyat per Hernando&Sauqué Arquitectes i construit per ACS, la consructora del conegut Florentino Pérez.

Aquesta col·laboració opaca va ser disfressada d’”amor a l’esport”, on els polítics de l’Ajuntament i gerents de la FCH no es cansaven de repetir als mitjans que el Guiera seria un punt de trobada viu i dinàmic, un complex amb vocació social i esportiva. Com s’ha demostrat, el Guiera mai ha estat una eina al servei de tot el poble, sinó que ha estat una eina classista, on només qui podia pagar la desorbitada quota mensual, podia gaudir de les instal·lacions.

24/5/2001: Formalització del contracte per a la concessió administrativa de la construcció i explotació del Parc Esportiu Guiera amb la Federació Catalana d’Handbol.

28/9/2000: El Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’establiment del servei Parc Esportiu Guiera, l’avantprojecte i l’expedient de contractació referent a la concessió administrativa de la construcció i explotació del Parc, mitjançant concurs en procediment obert, convocant la corresponent licitació per la contractació.

25/1/2001: El Ple de l’Ajuntament va acordar adjudicar les obres de construcció i explotació del Parc Esportiu Guiera a la Federació Catalana d’Handbol d’acord amb l’oferta efectuada per l’esmentada Federació, per un període de 35 anys, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini fixat per a l’execució de les obres de la fase inicial.

24/5/2001 Es va signar el corresponent contracte administratiu entre l’Ajuntament i la Federació Catalana d’Handbol.

31/1/2002: Es va aprovar el pla de despeses a realitzar, a càrrec del fons de reversió, de les inversions necessàries per a la concessió.

17/3/2002: El diumenge 17 de març de 2002 es va col·locar la primera pedra del Parc Esportiu Municipal Guiera. Ara, 12 anys més tard, s’ha convertit en l’obra i la gestió més fosca de Cerdanyola.

7/11/2003 El ple acorda l’adscripció a la concessió, la finca registral núm. 41.129, de propietat municipal, l’obra executada i els equipaments de la primera fase. A aquest efecte, la Federació Catalana d’Handbol havia de presentar, abans del 31/12/2003, el corresponent inventari i els justificants de despeses corresponents a honoraris i altres despeses que havia de ser comprovat per la comissió de seguiment.

20/7/2004: La junta de govern local fixa l’import de concessió corresponent a la primera fase en les quantitats següents (quantitats assebentades en ple a la sessió celebrada el 28/10/2004). En aquest mateix acord es va restar assabentat de la signatura de l’acta de recepció de la 1a fase de les obres amb data 19/7/2004.

1

2. Quines modificacións del contracte formalitzat en data 24/5/2001 s’han produit?

2

3. Com es va arribar a la intervenció del servei públic del PEM Guiera?

2/4/2014: La Federació Catalana d’Handbol presenta escrit a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el que comunica que:

- A partir del dia 1/4/2014 l’Ajuntament ha d’assumir la prestació del servei de les instal·lacions i de totes les obligacions inherents al canvi de titular (subrogació de contractes laborals, entre d’altres).

- La FCH cessarà definitivament en la gestió de les instal·lacions del PEM Guiera amb efectes del dia 1/4/2014, alliberant-se de qualsevol responsabilitat.

3/4/2014: La cap del servei d’esports emet informe en el que conclou que s’han de prendre les mesures adients per tal que el servei no es pertorbi o es posi en perill la seva prestació i no es lesionin els interessos dels usuaris.

3/4/2014: Alcaldia pren la següent decisió:

Primer. INICIAR l’expedient per procedir a la intervenció del servei relatiu a la gestió i explotació del Parc Esportiu Municipal Guiera adjudicat a favor de la Federació Catalana d’Handbol, en virtut d’acord plenari de data 25 de gener de 2001, tota vegada que ha restat acreditat que de l’actuació de l’empresa concessionària se’n deriva una pertorbació del servei prestat, a tenor de la previsió establerta en l’art. 254.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Segon. TRASLLADAR juntament amb aquesta resolució l’informe tècnic que adverteix de la situació de la pertorbació que posa en perill la bona prestació del servei a la Federació Catalana d’Handbol a fi i efecte que, en el termini màxim de quinze dies, al·legui el que consideri convenient als seus interessos.

Tercer. REQUERIR a la concessionària, Federació Catalana d’Handbol, a fi i efecte que doni continuïtat a la prestació del servei.”

La resolució d’alcaldia de data 3/4/2014 no va ser objecte d’impugnació ni davant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ni davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i per tant, és un acte administratiu ferm i consentit.

31/7/2014: Nova resolució d’alcaldia en que es constata el següent:

“ El 30 de juliol de 2014 la Federació Catalana d’Handbol presenta escrit RGE núm. 2014/15.293, en el què per una banda adjunta l’escrit presentat per la concessionària davant el Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona i per altra comunica a l’Ajuntament que el Comitè d’Empresa i la direcció de la FCH han arribat a un acord de suspensió de tots els contractes de treball del personal de la Federació adscrits al PEM Guiera, amb efectes del proper 4 d’agost i fins al 4 de setembre de 2014, informant que la FCH no estarà en disposició d’obrir el centre PEM Guiera durant aquestes dates, amb la qual cosa es posa de manifest un efectiu abandonament de la prestació del servei per part de la concessionària.

I a la vista d’aquests fets es pren la següent decisió:

“Primer. INICIAR l’expedient per procedir a la intervenció del servei relatiu a la gestió i explotació del Parc Esportiu Municipal Guiera adjudicat a favor de la Federació Catalana d’Handbol, en virtut d’acord plenari de data 25 de gener de 2001, tota vegada que ha restat acreditat que de l’actuació de l’empresa concessionària, abandonant el servei a partir del proper 4 d’agost, se’n deriva una pertorbació en la gestió i continuïtat del servei, a tenor de la previsió establerta en l’art. 254.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’informe tècnic emès per la cap del servei d’esports de data 31 de juliol de 2014.

Segon. TRASLLADAR juntament amb aquesta resolució l’informe tècnic que adverteix de la situació de la pertorbació que posa en perill la bona prestació del servei a la Federació Catalana d’Handbol a fi i efecte que, en el termini màxim de quinze dies, al·legui el que consideri convenient als seus interessos.

Tercer. ADOPTAR la mesura cautelar d’intervenció provisional immediata durant el temps necessari per tal de garantir la continuïtat del servei.

Cinquè. REQUERIR a la Federació Catalana d’Handbol i a l’administrador concursal per tal que posin a disposició de l’Ajuntament la totalitat de les quotes percebudes dels usuaris del servei corresponents al mes d’agost de 2014, en el cas de que aquestes hagin estat efectivament cobrades.

Setè. DESIGNAR provisionalment com a interventor tècnic del servei a la interventora municipal, Esperança Colom i Canal, als efectes que preveu l’art. 258 del ROAS.

Vuitè. NOTIFICAR la present resolució al Comitè d’Empresa de la FCH, a l’administrador concursal, sr. Christian Herrera Petrus i al Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona, pel seu coneixement i efectes pertinents.”

La resolució d’alcaldia de data 31/7/2014 no va ser objecte d’impugnació ni davant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ni davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i per tant, és un acte administratiu ferm i consentit.

1/8/2014: Resolució d’alcaldia en què es nomena l’equip multidisciplinar per donar suport a la interventora del servei del PEM Guiera. Durant tot el temps que ha durat la intervenció del servei, no s’ha impugnat cap dels actes adoptats per la interventora del servei, de forma que han esdevingut actes ferms i consentits.

2/2/2015: La interventora del servei emet informe de gestió de l’exercici 2014 en el que conclou el següent:

“ De la informació posada de manifest i la resta que s’acompanya en el present informe, es conclou que s’han complert les expectatives i que el servei públic PEM Guiera, amb una acurada gestió econòmica, pot resultar sostenible i equilibrat.

És en consideració a les dificultats de gestió que s’han posat de manifest en la situació actual, atesa la situació de concurs de creditors, que produeix una confusió permanent dels ingressos i rendes de gestió que caldria aplicar amb caràcter preferent a la realització de inversions necessàries el que queda limitat per les consideracions de l’administració concursal en relació amb l’efectivitat d’aplicació de saldos provinents de beneficis d’explotació a la realització d’inversions que són del tot necessàries per a una prestació de servei de qualitat. …. “

28/3/2017: S’emet l’informe de Secretaria núm. 11/2017 referit a l’aprovació de l’informe de liquidació de la intervenció del servei públic PEM Guiera període 2014-2016 elaborat per la intervenció municipal.

Al fonament jurídic sisè d’aquest informe s’indica el següent:

A l’iniciar-se la intervenció del servei públic, ni durant la seva durada, no consta que es realitzés cap inventari dels béns afectes a la prestació del servei públic susceptibles de ser tinguts en compte a l’hora de formalitzar-se l’acta de reversió dels béns mobles afectes a la prestació del servei públic, que a dia d’avui resta pendent de formalització, amb les corresponents conseqüències jurídiques i econòmiques per a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

-A l’iniciar-se la intervenció del servei, ni durant la seva durada, no consta que s’hagi realitzat cap comprovació sobre el valor d’amortització dels béns immobles previst a la comptabilitat de la FCH, afectes a la prestació del servei públic susceptibles de ser tinguts en compte a l’hora de revertir a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb les corresponents conseqüències jurídiques i econòmiques per a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

- A l’iniciar-se la intervenció del servei no es va realitzar cap auditoria tècnica sobre l’estat de conservació i manteniment dels béns afectes a la prestació del servei públic susceptible de ser tinguda en compte a l’hora de revertir aquests béns a l’Ajuntament i determinar els danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament, amb les corresponents conseqüències jurídiques i econòmiques per a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

A l’apartat de conclusions d’aquest informe s’indica el següent:

“ – No consta a l’expedient cap justificació documental, més enllà de l’afirmació de la interventora tècnica, del motiu pel qual durant el termini de la intervenció del servei públic no s’ha realitzat cap de les inversions de manteniment i conservació previstes en l’auditoria tècnica, amb càrrec a la comptabilitat de la concessió.

- No consta a l’expedient cap justificació documental del motiu pel qual l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès no ha dut a terme durant el termini de la intervenció del servei públic cap de les inversions de manteniment i conservació previstes en l’auditoria tècnica, per posteriorment rescabalar-se d’aquesta despesa amb la FCH, en concepte de danys i perjudicis que no tenia l’obligació legal de suportar l’Ajuntament. Rescabalament, que entre d’altres formes, es podia fer amb càrrec al saldo que resultés de la liquidació de la intervenció del servei públic.

Aquestes conclusions es reiteren a l’informe de Secretaria núm. 99/2018 de 23/4/2018 referit a l’aprovació de la liquidació de la intervenció del servei públic PEM Guiera periode 2014-2016.

26/7/2018: Acord de ple en el què es van resoldre les al·legacions presentades per la Federació Catalana d’Handbol en data 31/5/2018 a l’acord de Ple de data 26/4/2018 pel què es va aprovar inicialment la liquidació del període d’intervenció del servei del PEM Guiera, durant el període 2014-2016 i es va aprovar definitivament la liquidació del període d‘intervenció del servei.

Aquest acord es va notificar a la Federació Catalana d’Handbol, a l’Institut Català de Finances i a Bankia, S.A. i ha estat objecte d’impugnació, mitjançant la interposició de recurs de reposició en data 30/8/2018, per part de la Federació Catalana d’Handbol, sense que a la data d’emissió d’aquest informe s’hagi resolt.

4. Com s’han imposat les penalitats i es va resoldre el contracte?

17/6/2013: La Federació Catalana d’Handbol presenta escrit en el que comunica a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que el dia 11/6/2013 va presentar davant els jutjats de Barcelona la sol·licitud de concurs voluntari de creditors.

18/6/2013: El Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona dicta la Interlocutòria per la que es declara en estat de concurs a la Federació Catalana d’Handbol i es publica el corresponent edicte al BOE núm. 227 de data 21/9/2013.

10/9/2014: Per acord de ple es resol el contracte formalitzat amb la Federació Catalana d’Handbol, per mutu acord, però es condiciona l’eficàcia d’aquest acord a la prestació de conformitat per part de la Federació Catalana d’Handbol i de les entitats financeres titulars dels crèdits hipotecaris (Bankia i Institut Català de Finances), en el termini màxim de deu hàbils a comptar des de la notificació de l’acord. Aquest acord no va ser objecte d’impugnació, ni davant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ni davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i per tant, és un acte administratiu ferm i consentit.

30/6/2016: Per acord de ple es resta assabentat de la pèrdua d’eficàcia de l’acord de Ple de data 10/9/2014 per haver transcorregut el termini dels 10 dies hàbils i no haver estat acceptat l’acord per les tres entitats. Aquest acord es va notificar a la Federació Catalana d’Handbol, a l’Institut Català de Finances i a Bankia, S.A. no va ser objecte d’impugnació, ni davant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ni davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i per tant, és un acte administratiu ferm i consentit.

30/6/2016: Per acord de ple, es van desestimar les al·legacions presentades per la Federació Catalana d’Handbol en data 14/5/2016 a l’acord de Ple de data 26/5/2016 pel què es va aprovar la incoació d’expedient sancionador a la Federació Catalana d’Handbol pel presumpte incompliment de les condicions del plec de clàusules que regeix la concessió, entre les quals s’inclou la manca de conservació i manteniment de béns i instal·lacions adscrits a la concessió. Aquest acord es va notificar a la Federació Catalana d’Handbol i a l’administrador concursal i va ser objecte d’impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, per part de la Federació Catalana d’Handbol i es troba pendent de decisió en la data d’emissió d’aquest informe.

30/6/2016: Per acord de ple, es va incoar expedient per resoldre el contracte, motivat per la declaració de concurs de la Federació Catalana d’Handbol.

18/7/2016: La Federació Catalana d’Handbol va presentar un escrit en el que mostra la seva conformitat amb la resolució del contracte per la causa citada i alhora recorda la necessitat que l’acord es complementi amb un acord posterior del Ple pel què es resolgui definitivament la concessió per causa del concurs de creditors, amb expressió de la data de la seva efectivitat i data de pagament, i es determini la liquidació del contacte, segons preveu l’article 169 TRLCAP.

21/7/2016: Per acord de ple, es va aprovar el següent:

“ Primer.- RESOLDRE, amb efectes 4 d’agost de 2016, el contracte subscrit el 24 de maig de 2001 entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Federació Catalana d’Handbol relatiu a la gestió i explotació del Parc Esportiu Municipal Guiera, motivat per la declaració de concurs del concessionari mitjançant Interlocutòria del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona de data 18 de juny de 2013, segons preveu l’article 111 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel què s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Segon.- SOL·LICITAR al Registre de la Propietat núm. 1 de Cerdanyola del Vallès la cancel·lació de totes les càrregues constituïdes sobre la finca registral 41129 referides a la concessió administrativa indicada, sent a càrrec de la Federació Catalana d’Handbol les despeses que s’originin per aquest fet.

Tercer.- RESTAR ASSABENTAT, que de conformitat amb el contingut de l’informe d’ Intervenció de data 18 de juliol de 2016, el valor net comptable (valor de reversió provisional) de la concessió estimat a data 4 d’ agost de 2016 és de 3.054.909, 00 €. La determinació del valor de reversió definitiu es durà a terme prèvia comprovació formal de l’existència de tots i cadascun dels elements d’immobilitzat a revertir i haurà de prendre en consideració el deteriorament anormal experimentat en les instal·lacions, béns i elements de la concessió objecte de reversió a partir de la valoració de les mesures a implantar de manteniment correctiu que es defineixin tècnicament i que han de ser rescabalades pel cost efectiu de les intervencions del valor de la concessió, i tenint en compte sempre els valors d’ amortització de cada intervenció en relació al temps hàbil de presència del concessionari i sense perjudici de l’audiència i al·legacions que al respecte pugui presentar la Federació Catalana d’Handbol en relació a la proposta de valor de reversió.

Quart.- INICIAR el procediment per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte que hauria de concloure amb l’aprovació de la liquidació del contracte abans del dia 1 de novembre de 2016.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Federació Catalana d’Handbol com a contractista, i a Bankia i a l’Institut Català de Finances, com a titulars de drets reals d’hipoteca sobre la concessió.

Sisè.- COMUNICAR TELEMÀTICAMENT aquest acord a la cap del Servei Jurídic i a la cap del Servei d’Esports. “

2/8/2016: Per resolució d’alcaldia accidental es va prendre la següent decisió:

“ Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE, amb efectes 4 d’agost de 2016, l’adscripció del complex Parc Esportiu Guiera a la concessió per a la construcció i explotació del Parc Esportiu Guiera formalitzada amb la Federació Catalana d’Handbol, motivada per resolució, per acord de Ple de data 21/7/2016, del contracte subscrit el dia 24/5/2001 entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Federació Catalana d’Handbol i RECUPERAR LA POSSESSIÓ per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès del complex Parc Esportiu Guiera, de conformitat amb la descripció que del mateix consta al Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 1 (finca registral 41.129).

Segon.- SOL·LICITAR al Registre de la Propietat núm. 1 de Cerdanyola del Vallès la cancel·lació de la inscripció registral referida a l’adscripció a la concessió formalitzada amb la Federació Catalana d’Handbol de l’obra nova declarada mitjançant escriptura pública de declaració d’obra nova atorgada davant el Notari de Barcelona senyor Antoni Rosselló Mestre en data 15/4/2014, rectificada per escriptura pública de rectificació i ratificació de declaració d’obra nova atorgada davant el Notari de Cerdanyola del Vallès senyor Teodoro López-Cuesta Fernández en data 27/7/2004.

Tercer.- INDICAR a la Federació Catalana d’Handbol que l’adopció d’aquesta resolució no comporta en cap cas la declaració de conformitat amb l’estat de conservació i ús del complex Parc Esportiu Guiera ni la conformitat amb el valor de l’immoble que consta a la comptabilitat del concessionari, ja que serà en un moment ulterior, previ a la liquidació del contracte, i degudament acreditat amb els informes tècnics pertinents, quan es determinarà quin és aquest estat de conservació i ús del complex i com afecta al valor de reversió de l’immoble.

Cinquè.- COMUNICAR TELEMÀTICAMENT aquesta resolució al servei de Patrimoni als efectes que realitzi les actuacions necessàries a l’Inventari de Béns de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per tal de donar d’alta aquest bé immoble, amb efectes del dia 4 d’agost de 2016.

5/8/2016: L’Institut Català de Finances presenta escrit d’al·legacions a l’acord de Ple de data 21/7/2016.

20/9/2016: La Federació Catalana d’Handbol presenta escrit d’al·legacions a la resolució de l’alcaldia accidental de data 2/8/2016.

20/9/2016: Bankia, S.A. interposa recurs de reposició contra l’acord de Ple de data 21/7/2016.

9/3/2017: El Registrador del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm.1 emet nota de qualificació en la que suspèn la pràctica de la inscripció sol·licitada per observar-se els següents defectes:

- La resolució de la concessió ha de ser ferma en via administrativa.

- Ha de constar el previ dipòsit de les quantitats i eventuals indemnitzacions que l’Administració hagués d’abonar.

5/4/2018: Per acord de ple, es va aprovar el següent:

“ Quart.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per l’Institut Català de Finances en data 5/8/2016 amb número de registre d’entrada 17749, referides a l’acord de Ple de data 21/7/2016, per les raons indicades.

Cinquè.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per la Federació Catalana d’Handbol en data 20/9/2016 amb número de registre d’entrada 20183, referides a la resolució de l’alcaldia accidental de data 2/8/2016, per les raons indicades.

Sisè.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició interposat per Bankia, S.A. en data 20/9/2016 amb número de registre d’entrada 20227, contra l’acord de Ple de data 21/7/2016, per les raons indicades i ANUL·LAR l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord de Ple de data 21/7/2016, de forma que la sol·licitud de suspensió de l’execució d’aquest apartat de la part dispositiva perd el seu objecte a l’haver estat anul·lat aquest apartat de la part dispositiva.”

Aquest acord es va notificar a la Federació Catalana d’Handbol, a l’Institut Català de Finances i a Bankia, S.A. i no va ser objecte d’impugnació, ni davant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ni davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i per tant, és un acte administratiu ferm i consentit.

5. Quins actes administratius previs a l’aprovació inicial del valor de reversió van haver-hi?

26/9/2016: Per resolució del regidor delegat de contractació i compres, es va adjudicar a l’empresa Enginyeria d’Obres i Serveis Emili Pérez, S.L.P. el contracte menor per al servei d’auditoria tècnica a les instal·lacions del PEM Guiera per import de 15.200,00 € (IVA no inclòs).

13/1/2017: L’empresa Enginyeria d’Obres i Serveis Emili Pérez, S.L.P. fa lliurament de l’auditoria tècnica de l’edifici del PEM Guiera i del seu equipament esportiu.

14/2/2017: El senyor Alcalde signa un escrit en el que atorga tràmit d’audiència per 20 dies naturals a la Federació Catalana d’Handbol per tal que presenti les al·legacions que estimi adients en relació a l’auditoria/informe emès en relació amb l’estat de les instal·lacions del PEM Guiera per l’empresa Enginyeria d’Obres i Serveis Emili Pérez, S.L.P. i a l’informe emès per la cap de servei econòmic en data 30/12/2016.

17/3/2017:La Federació Catalana d’Handbol presenta un escrit d’al·legacions en relació al tràmit d’audiència conferit.

21/3/2017: L’Institut Català de Finances presenta un escrit d’al·legacions en relació al procediment de liquidació de la intervenció del servei i al procediment de determinació del valor de reversió definitiu.

19/5/2017: El senyor Alcalde signa dos escrits en els que atorga tràmit d’audiència per 10 dies naturals a l’Institut Català de Finances i a Bankia, S.A. per tal que presentin les al·legacions que estimi adients en relació a l’auditoria/informe emès en relació amb l’estat de les instal·lacions del PEM Guiera per l’empresa Enginyeria d’Obres i Serveis Emili Pérez, S.L.P. i a l’informe emès per la cap de servei econòmic en data 30/12/2016.

2/6/2017: L’Institut Català de Finances presenta un escrit d’al·legacions en relació al tràmit d’audiència conferit.

6/6/2017: Bankia, S.A. presenta un escrit d’al·legacions en relació al tràmit d’audiència conferit.

16/6/2017: La Federació Catalana d’Handbol presenta un escrit en el que sol·licita una reunió formal i que es tingui per presentat l’informe tècnic respecte el valor de reversió de la concessió. Aquest escrit es complementa amb el presentat en data 19/6/2017 amb número de registre d’entrada 13583.

30/6/2017: L’Institut Català de Finances presenta un escrit d’al·legacions que complementa el presentat en data 2/6/2017, en el que indica que reprodueixen les al·legacions presentades en data 2/6/2017, i sense perjudici de la valoració definitiva, s’adhereixen provisionalment al contingut de l’informe tècnic aportat per la Federació Catalana d’Handbol, en el que s’indica que correspon assumir a la Federació Catalana d’Handbol un import de 105.930,90 €.

22/6/2017: El ple aprova el següent:

“ Primer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona que estudiï els expedients de liquidació de la intervenció del servei públic PEM Guiera període 2014-2016 i de determinació del valor de reversió de la concessió a la FCH, i que emeti dictamen al respecte de la correcció dels mateixos i, si s’escau, proposi les actuacions a realitzar per procedir a la seva aprovació per part del Ple municipal. Remetre a la Diputació tota la documentació existent respecte al període d’intervenció del servei. …”

21/7/2017: Resolució del regidor delegat de contractació i compres on s’adjudica el contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte executiu de les obres de reparació dels desperfectes que contempla l’auditoria tècnica del PEM Guiera, a l’empresa Actio Projecte Management & Engineering, S.L., per import de 19.239,00 € (IVA inclòs).

3/8/2017: Resolució d’alcaldia accidental en què s’adjudica el contracte menor d’obres per dur a terme actuacions de reparació provisional a les cobertes del PEM Guiera, a l’empresa Metrever Serveis i Manteniment, S.L.U., per import de 22.105,83 € (IVA inclòs).

A la part expositiva d’aquesta resolució s’indica que aquesta despesa es tindrà en compte a l’hora de determinar el valor de reversió de la concessió del PEM Guiera i per aquest motiu, aquesta resolució es notifica a la Federació Catalana d’Handbol, a Bankia, S.A. i a l’Institut Català de Finances.

22/9/2017: La Federació Catalana d’Handbol interposa recurs de reposició contra la resolució de l’alcaldia accidental de data 3/8/2017.

26/9/2017: La Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament que no pot atendre la petició indicada a l’acord de Ple de data 22/6/2017.

27/12/2017: Acord de la Junta de Govern Local en què s’aprova inicialment el projecte executiu de les obres de reparació dels desperfectes que contempla l’auditoria tècnica del PEM Guiera per import d’1.425.123,70 € (IVA inclòs) i s’atorga tràmit d’audiència a la Federació Catalana d’Handbol, a l’Institut Català de Finances i a Bankia, atès que l’execució posterior de les obres podria tenir efectes sobre el valor de reversió dels béns afectats. Consta a l’expedient la diligència de Secretaria núm. 92/2017 de 27 de desembre que indica, entre d’altres extrems, el següent:

- Cap dels informes tècnics incorporats a l’expedient justifica la viabilitat jurídica d’aprovar inicialment un projecte d’obres que inclou obres que han de ser validades prèviament pel Ple, per tal de determinar el valor de reversió, ja que el Ple és l’òrgan de contractació de la concessió del PEM Guiera, legitimat per a determinar aquest valor de reversió.

- Cap dels informes tècnics incorporats a l’expedient es pronuncia sobre l’import concret que ha d’assumir l’anterior concessionari com a minoració del valor de reversió i per quina raó, ni tampoc per quin motiu no s’ha aprovat prèviament el valor de reversió, expedient que correspon tramitar al servei de contractació, i no pas al servei d’urbanisme.

2/2/2018: L’Institut Català de Finances presenta un escrit d’al·legacions en relació al tràmit d’audiència conferit.

12/2/2018: Bankia, S.A. presenta un escrit d’al·legacions en relació al tràmit d’audiència conferit.

20/2/2018: La Federació Catalana d’Handbol presenta un escrit d’al·legacions en relació al tràmit d’audiència conferit.

23/2/2018: S’emet informe conjunt de la cap de secció administrativa d’urbanisme i de la cap de servei d’urbanisme que indica el següent:

- En relació a les al·legacions efectuades s’ha de fer constar que el servei d’urbanisme no és el departament competent per informar-les, doncs aquest extrem s’està dirimint en un altre expedient administratiu, per la qual cosa s’ha donat trasllat dels referits escrits al servei de contractació i al servei d’esports, a fi i efecte que es porti a terme la tramitació que es consideri adient.

28/2/2018: Acord de la Junta de Govern Local en què es tenen per presentats els escrits d’al·legacions formulats i s’indica que, pel que fa al pronunciament sobre el valor de reversió que han fet les parts interessades, al no dirimir-se en l’àmbit del present expedient, es fa constar que s’ha donat trasllat als serveis de contractació i d’esports, als efectes de la tramitació escaient.

En el mateix acord s’aprova definitivament el projecte executiu de les obres de reparació dels desperfectes que contempla l’auditoria tècnica del PEM Guiera per import d’1.425.123,70 € (IVA inclòs).

8/3/2018: S’emet informe d’Intervenció en el que indica el següent:

-La competència per a aprovar el valor de reversió de la instal·lació del PEM Guiera correspon al Ple, i d’acord amb el seu acord de 21/7/2016, a ell li correspon la determinació dels desperfectes que hauran de descomptar-se d’aquest valor de reversió, tot tenint en compte les al·legacions presentades pels interessats. Per tant és a aquest òrgan a qui li correspon també la resolució de les al·legacions.

- No es pot adoptar un acte administratiu sense resoldre les al·legacions presentades en nel tràmit de la informació pública. En aquest sentit cal tenir en compte l’article 83.3 i 88.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PACAP.

5/4/2018: Per acord de Ple es va aprovar el següent:

“ Onzè.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Federació Catalana d’Handbol en data 17/3/2017 amb número de registre d’entrada 5411, referides al tràmit d’audiència concedit per escrit d’alcaldia de data 14/2/2017, per les raons indicades.

Dotzè.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per l’Institut Català de Finances en data 21/3/2017 amb número de registre d’entrada 5720, referides al procediment de liquidació de la intervenció del servei i al procediment de determinació del valor de reversió definitiu, per les raons indicades.

Tretzè.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per l’Institut Català de Finances en data 2/6/2017 amb número de registre d’entrada 11976, referides al tràmit d’audiència concedit per escrit d’alcaldia de data 19/5/2017, per les raons indicades.

Catorzè.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per Bankia S.A. en data 6/6/2017 amb número de registre d’entrada 12256, referides al tràmit d’audiència concedit per escrit d’alcaldia de data 19/5/2017, per les raons indicades.

Quinzè.- DECLARAR LA PÈRDUA D’OBJECTE de les al·legacions presentades per la Federació Catalana d’Handbol en data 16/6/2017 amb número de registre d’entrada 1331 i complementades per escrit presentat en data 19/6/2017 amb número de registre d’entrada 13583, referides al tràmit d’audiència concedit per escrit d’alcaldia de data 19/5/2017, per les raons indicades.

Setzè.- DECLARAR LA PÈRDUA D’OBJECTE de les al·legacions presentades per l’Institut Català de Finances en data 30/6/2017 amb número de registre d’entrada 14508, referides al tràmit d’audiència concedit per escrit d’alcaldia de data 19/5/2017, per les raons indicades.

Dissetè.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició interposat per la Federació catalana d’Handbol en data 22/9/2017 amb número de registre d’entrada 2443, contra la resolució de l’alcaldia accidental de data 3/8/2017, pel que fa a l’eventual afectació del valor de reversió per la despesa derivada de l’adjudicació del contracte menor d’obres per dur a terme actuacions de reparació provisional a les cobertes del PEM Guiera, per les raons indicades.

Divuitè.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per l’Institut Català de Finances en data 2/2/2018 amb número de registre d’entrada 2466, referides al tràmit d’audiència concedit per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2017, per les raons indicades.

Dinovè.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per Bankia, S.A. en data 12/2/2018 amb número de registre d’entrada 3138, referides al tràmit d’audiència concedit per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2017, per les raons indicades.

Vintè.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per la Federació Catalana d’Handbol en data 20/2/2018 amb número de registre d’entrada 23734, referides al tràmit d’audiència concedit per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2017, per les raons indicades.”

Aquest acord es va notificar a la Federació Catalana d’Handbol, a l’Institut Català de Finances i a Bankia, S.A. i no va ser objecte d’impugnació, ni davant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ni davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i per tant, és un acte administratiu ferm i consentit.

10/4/2018: La Secretària general i la regidora delegada de contractació i compres signen l’informe que motiva la necessitat de contractació del servei d’elaboració d’un informe relatiu al valor tècnic i econòmic de l’edifici i equipament esportiu del Parc Esportiu Municipal Guiera.

11/5/2018: Per resolució de la regidora delegada de contractació i compres s’adjudica el contracte indicat a l’empresa Twistperfect, S.L.

4/7/2018: Es formalitza l’acta de reversió dels béns mobles adscrits a la concessió.

23/10/2018: E senyor Albert Galán Llongueras, en representació de l’empresa Twistperfect, S.L., lliura el dictamen pericial sobre el valor tècnic i econòmic de l’edifici i equipament esportiu del Parc Esportiu Municipal Guiera signat en data 22/10/2018.

8/11/2018: El ple aprova inicialment el valor dels actius revertibles adscrits a la concessió de la construcció i explotació del Parc Esportiu Guiera per import d’1.111.827,36€ i la liquidació del contracte de concessió de la construcció i explotació del Parc Esportiu Guiera formalitzat en data 24/5/2001 per import d’1.111.827,36€ incrementat en l’interès que legalment pertoqui, meritat a partir del dia 5/9/2016.

Captura de pantalla de 2018-12-08 13-30-02

Els motius de la fallida de la FCH

La fallida ha estat a causada per mala gestió de la junta directiva de la Federació, que durant anys, i gràcies a les quotes de socis i al lloguer de pistes que havia de pagar l’Ajuntament si els equips locals volien fer us de les instal·lacions, han estat gaudint de sous astronòmics. Quan va arribar la crisi, i amb la disminució del nombre d’usuaris, l’estructura administrativa de la Federació no es podia sostenir i van arribar a una situació dramàtica. Com sempre, la mala gestió d’aquesta entitat privada va comportar l’acomiadament de treballadors a causa de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació que va presentar la FCH a tota la plantilla vinculada a l’activitat del pavelló Guiera.

Un estudi de viabilitat realitzat per una auditora amb clarobscurs

L’estudi de viabilitat fet durant l’últim període de gestió de la Federació Catalana d’Handbol ho va realitzar l’auditoria Faura Casas, una auditoria involucrada amb el cas de Corrupció de la Sanitat Catalana, ja que va auditar a els Comptes de Badalona Serveis Assistencials (per CSC, també auditat per Faura-Casas). Des de 1998 BSA va adjudicar contractes per 7,8 milions d’euros a les empreses de Bagó (també auditades per Faura Casas) sense cap mena de contracte.

Sense responsabilitats polítiques

El PSC no és l’únic partit responsable. En la curta trajectòria d’aquest culebró, altres formacions com CiU i ICV-EUiA han ajudat als dirigents de la FCH a “deixar fer”. De fet, en novembre de 2013 PSC, Els Verds, ICV-EUiA i CiU van rebutjar una moció que demanava la participació ciutadana a la comissió informativa especial en relació a la gestió del PEM Guiera: no els interessava tanta transparència.

A més a més, ICV, PSC i CiU van estar amagant durant anys que l’aval bancari que havia de presentar obligatòriament la FCH estava caducat des de 2004. Això implica que hi ha una responsabilitat política dels que han gestionat els Àrees de Contractació i esports a l’Ajuntament tots aquests anys. L’Ajuntament com a tal no és responsable d’aquesta mala gestió, ho són persones que governen la ciutat, persones que no assumeixen les seves responsabilitats.

Una gestió lamentable i opaca

La gestió del PEM Guiera ha estat sempre molt criticada i els preus dels seus serveis eren molt qüestionables, tenint en compte que l’Ajuntament va fer-se càrrec de la meitat del cost de les instal·lacions. A més a més, no ha existit cap espai per a la participació de la ciutadania a l’hora d’evitar la mala gestió i el malbaratament dels recursos públics.

El Govern de Cerdanyola ha estat còmplice

L’aval bancari que havia de presentar obligatòriament la FCH està caducat des de 2004. Un aval caducat des de 2004 sense que als responsables del Govern local paper que han passat d’ICV, PSC i CiU hagin fet ni dit res. Això implica que hi ha una responsabilitat política dels que han gestionat les Àrees de Contractació i Esports a l’Ajuntament tots aquests anys. L’Ajuntament com a tal no és responsable d’aquesta mala gestió, ho són les persones que governen, persones que difícilment assumeixin les seves responsabilitats.

Guiera SÍ és viable

En un comunicat emès per la Federació Catalana d’Handbol l’1 d’octubre de 2014, diu “Aviat farà quatre anys que la FCH va posar sobre la taula de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés l’absoluta inviabilitat de la concessió del PEM Guiera”. Des que l’Ajuntament de Cerdanyola gestiona les instal·lacions de Guiera, els números han estat positius (superàvit de 74.000 euros durant els dos primers mesos de gestió directa) i, a més a més, s’han pogut pagar totes les factures d’aigua i llum que es devien abans de la intervenció. És a dir, quan la FCH pagui aquestes factures a l’Ajuntament, el benefici de l’explotació serà encara major. Segurament aquesta situació s’hagués pogut resoldre d’altra manera si l’Ajuntament hagués fet un seguiment dels ingressos i despeses de les instal·lacions de Guiera durant tota la seva etapa gestionada per la FCH.

Juan Emilio Moreno Dueñas

L’exegidor d’Esports de Cerdanyola, Juan Emilio Moreno Dueñas, va ser un dels signants de l’Adjudicació d’obres i explotació del Parc Esportiu Municipal Guiera. La seva trajectòria, molt vinculada als germans Bustos (Sabadell), és un clar reflex del funcionament del PSC.

La signatura amb la Federació Catalana de Handbol

Juan Emilio Romero Dueñas (a partir d’ara J.E. Romero) va ocupar el 7è lloc a les llistes del PSC Cerdanyola de 1999. Aquesta posició li va permetre portar la regidoria d’esports de l’Ajuntament i signar l’acord amb la Federació Catalana de Handbol, acord que ara, 16 anys després, ha donat peu a uns dels majors escàndols de Cerdanyola: El Cas del Parc Esportiu Guiera. A més a més, durant aquesta etapa també va ser conseller de l’empresa municipal fallida “Casal de l’Esport de Cerdanyola SL.

Al següent mandat (2003) va escalar una posició a les llistes del PSC Cerdanyola (número 6), encapçalada de nou per Cristina Real. Aquestes eleccions les va tornar a guanyar el PSC, però un pacte a tres va col·locar a Antoni Morral a la alcaldia i J.E. Romero va iniciar una nova etapa a Sabadell. Anys més tard la seva parella, Montse Montiel, es convertiria en regidora de Cerdanyola, també en representació del PSC.

Un cop fora de l’Ajuntament de Cerdanyola, J.E. Romero comença a ocupar diferents càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Sabadell (llavors governat per Bustos) i a l’empresa municipal Sabadell Equipaments i Serveis S.L. A més a més, també va tenir un peu i mig a la polititzada Federació Catalana de Futbol.

Una llarga trajectoria de càrrec de confiança

Si en alguna cosa ha destacat J.E. Romero és en els deutes municipals que deixen els projectes esportius iniciats quan ell ocupa una posició als departaments d’esport municipals. També destaca el nombre de càrrecs de confiança que ha anat ocupant.

En data 1 de desembre de 2004, l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (imputat) va nomenar a J.E. Romero “amb motius d’urgència” director d’àrea de serveis personals de l’Ajuntament de Sabadell. En 2008 va ser nomenat director d’àrea de serveis personals pels serveis d’esport, salut, igualtat dona-home i cooperació i solidaritat. Tres anys després, en 2011, el nomenen membre de l’organisme autònom local IAS (Informàtica Ajuntament de Sabadell) i, el mateix any, la Junta de Govern Local de Sabadell el nomena, de nou, com a càrrec de confiança amb classificació C1 ( aprox. 600€), complement de destinació 22 (aprox. 500€) i  un complement específic de 2.998,39€ mensuals.

En 2013, l’alcalde de Sabadell Joan Carles Sànchez, succesor de Bustos (alcalde de Sabadell fins que van esclatar els casos de “presumpta” corrupció), va dictar un decret per nomenar com a personal eventual de confiança a J.E. Romero en el lloc de treball del Comissionat d’Esports. Aquest lloc de treball també correspon al grup de classifiació C1 (aprox. 600€), amb complement de destinació 22 (aprox. 500€) i un complement específic de 2.998,39€ mensuals.

Segons l’Ajuntament de Sabadell, J.E. Romero té un pis en Cerdanyola comprat en 1987, una casa en Ametlla de Mar comprada en 1986, un discret compte corrent de 18.000 euros i dos turismes.

Empresa Promoció Econòmica

El grup municipal Entesa per Sabadell va demanar la dimissió de J.E. Romero pel cas “Promoció Econòmica”, empresa que gestiona Fira Sabadell i la Pista Coberta d’Atletisme, i que va estar denunciada per utilitzar fons destinats a polítiques d’ocupació per amortitzar un préstec. Una quantitat que es va fer efectiva el desembre de 2012 i que s’eleva fins als 400.000 euros.

Aquesta mateixa empresa té un gran deute amb l’Agència Tributària que pot costar a Sabadell més de dos milions d’euros, quantitat que augmenta al sumar-li els 750.000 euros de dèficit estructural, que arrossega derivats de la seva construcció. De nou, i com està passant a Cerdanyola amb el Guiera, J.E. Romero es situa a l’entorn d’un equipament que resulta una càrrega impossible de pagar per a la ciutadania de Sabadell.

El triangle Bustos – Juan Emilio Romero – Federació Catalana de Futbol

Al 2009 J.E. Romero, cap d’esports de l’Ajuntament de Sabadell, va estar a punt de formar part de la Federació Catalana de Futbol (FCF). El candidat a la presidència de l’entitat, Jordi Casals, va anunciar que volia incorporar a J.E. Romero al seu equip. Finalment, i per l’oposició d’altre militant del PSC, J.E. Romero no va entrar mai a la FCF.

Tot va començar abans de les eleccions. Bustos volia convertir el Complex Olímpia en la seu de la Federació Catalana de Futbol, motiu pel qual necessitava “colar” alguna persona de confiança en la nova junta de la Federació. Bustos va escollir a J.E. Romero i va apostar per la candidatura de Farga, tot i així, va resultar guanyadora la candidatura de Jordi Casals.

Arribats a aquest punt, Bustos va haver de repensar-se la jugada, ja que la seva prioritat era tenir una persona dins de la FCF i tenir-hi una bona relació amb l’ens privat. El motiu era que l’Ajuntament i Federació estaven al mateix projecte, la Ciutat Esportiva Olímpia, que ja s’estava construint amb diners dels dos estaments (dos milions d’euros la FCF i la resta l’Ajuntament amb ajuda de la Diputació).

La nova jugada de Bustos consistia en ficar al seu gran home de confiança, J.E. Romero, a la nova junta directiva liderada per Jordi Casals. Tot semblava que anava pel bon camí fins que, en la reunió en la que s’anava a nomenar directiu de la FCF a Juan Emilio Romero, un company seu de partit (PSC) s’hi va oposar. A partir d’aquell moment tot es va enfredar i la relació PSC – FCF va entrar en un moment de crisi deixant al descobert, que la Federació Catalana de Futbol estava totalment polititzada i controlada pels grans partits polítics.

Complex Olimpia Sabadell

En 2011, sent J.E. Romero càrrec de confiança, Sabadell comença a dissenyar el projecte de l’Olímpia, un projecte que, com el Complex Esportiu Guiera, es va vendre com a progrés per la ciutat i va acabar sent una càrrega.

Tal com va passar amb el PEM Guiera i la Federació Catalana de Handbol, a Sabadell la història es tornava a repetir: l’Ajuntament cediria el Complex Olímpia a la Federació Catalana de Futbol durant 50 anys. Les dos parts del contracte (Ajuntament i FCF) pactaven pagar un milió d’euros (la primera) i dos milions d’euros (la segona) per la construcció d’un edifici de serveis i vestuaris. L’Ajuntament va posar la seva part, però la FCF només va posar 1,15 milions d’euros.

Aixó inicialment tenia la finalitat de convertir el Complex Esportiu Olímpia, construit en terrenys públics i amb diners públics, en un espai privat exclusiu per al futbol en poder de l’entitat privada “Federació Catalana de Futbol”. En l’actualitat el Complex Esportiu Olímpia és l’espai que utilitza el futbol base del C.E.Sabadell.

 

Comparteix: