Més contractes temporals, més inestabilitat

L’Observatori del Vallès Occidental ha publicat el Flaix socioeconòmic del primer trimestre de 2018 i l’Infoatur del mes de maig de 2018. El Vallès Occidental recupera el 84% dels llocs de treball perduts durant l’etapa 2008-2013 però amb un important pes dels contractes temporals en els nous contractes.

soc cerdanyolaEl primer informe analitza, cada trimestre, la situació i tendències recents dels principals components de l’estructura econòmica, així com els principals indicadors del mercat de treball. El segon examina mensualment les dades d’atur registrat de la comarca i els seus municipis en comparació amb altres àmbits territorials. En general, els resultats d’ambdós informes posen de relleu la consolidació de la tendència positiva en l’evolució del principals components de l’estructura econòmica i indicadors del mercat de treball a la comarca.

Balanç del primer trimestre de 2018

El primer trimestre tanca amb un balanç favorable en l’evolució dels principals components del teixit productiu: 6.394 llocs de treball i 126 empreses més respecte el quart trimestre de 2017, situant-se així en un total de 379.961 i 27.058 respectivament.

Es consolida, per tant, la tendència de recuperació del principals indicadors del mercat de treball iniciada el 2014, des de llavors, s’han recuperat ja el 84% dels llocs de treball perduts durant l’etapa 2008-2013.

El sector de la construcció (5,2%, 1.198) lidera la creació de llocs de treball durant el primer trimestre del 2018, amb 1.198 ocupats més (en termes relatius, un 5,2% més), en canvi, el comerç experimenta una lleugera davallada (515 ocupats menys, un -0,7%). Les activitats que, trimestralment, augmenten més en termes d’ocupació són la construcció d’immobles (781), el comerç a l’engròs (580) i l’educació (577).

Es registren 83.472 contractes, dels quals un 84% són temporals. D’aquests, un 41% té una durada inferior a un mes i un 35% són de durada indeterminada. En termes absoluts, la contractació indefinida continua sent significativament inferior a la temporal. La majoria de contractes s’han realitzat en ocupacions elementals (39%), en el sector de serveis relacionats empresa (28,6%) i gairebé la meitat de les persones contractades (49%), només disposaven d’estudis de secundaris obligatoris, en correspondència al perfil de les persones desocupades.

Durant el trimestre es van autoritzar 7 expedients d’ocupació que van afectar 359 treballadors. Malgrat la disminució del nombre d’expedients respecte l’any anterior, el nombre de treballadors afectats és superior.

El mes de maig hi ha 1.347 persones desocupades menys i la taxa d’atur registrat se situa en el 11,3%

D’acord amb l’Infoatur de maig, el Vallès Occidental va registrar 49.987 persones aturades. Respecte el mes anterior, hi ha hagut una important disminució del nombre d’aturats a la comarca (1.347 aturats menys). Interanualment, l’atur registrat va disminuir un 6.9%.

La taxa d’atur registrat estimada se situa en el 11,3%, i segueix apropant-se a la taxa estimada del conjunt Catalunya (10,8%).

La incidència de l’atur és superior entre les dones, entre la població activa major de 45 anys i els joves i entre les persones amb un menor nivell de formació

Per sexe, l’atur cau entre els homes (-783) i les dones (-564). Per edat, disminueix en totes les franges d’edat i, més intensament, entre la població jove de 16 a 29 anys. Per nivell formatiu, l’atur es redueix en tots els col·lectius, sobretot entre aquells que tenen estudis de secundària obligatòria i estudis superiors.

Sectorialment, i respecte el mes anterior, l’atur cau en tots els sectors d’activitat. El descens de l’atur ha estat encapçalat per les activitats relacionades amb l’ocupació, els serveis de menjar i begudes, les activitats especialitzades de la construcció, els serveis a edificis i el comerç al detall.

Comparteix: