S’aprova la inversió de 148.000 euros en la reforma i adequació de La Boina de Can Xarau

La Junta de Govern municipal, en reunió celebrada l’11 d’abril, ha adjudicat els treballs de reforma i adequació de La Boina de Can Xarau. L’empresa Maheco farà aquesta tasca per 148.029,43€ en un període de 7 setmanes. La previsió és que les obres comencin el mes de maig interferint el mínim possible en l’ús esportiu de l’equipament.

boina_can_xarauLes obres contemplen uns treballs previs, netejant les canals i desembussant els baixants, desmuntant el lluernari de fibra de vidre i poliester, netejant i preparant la superfície de perfils laminats d’acer i netejant el parament de xapa metàl·lica amb raig d’aigua a pressió i detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre. Pel que fa a la reposició de la coberta es col·locaran corretges formades per peça simple, en perfils tubs rectangulars, per a la suport del nou lluernari; es formaran les lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d’amplària i tractament per a l’absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d’alumini i junts d’estanqueïtat i el remat lluernari-canaló de planxa d’acer galvanitzat, plegada amb acabat prelacat, col·locat amb fixacions mecàniques. Els acabats contemplen el pintat d’estructures d’acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H i el pintat de paraments de xapa d’acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat.

La regidora d’Esports, Laura Benseny, ha destacat la necessitat d’aquests treballs en un equipament molt utilitzat. “Un cop finalitzats els treballs al Pavelló és l’hora de seguir renovant i adequant les instal·lacions de la ZEM de Can Xarau”, afegint que “la voluntat del govern passa per seguir actuant en aquesta zona així com al PEM Guiera i altres equipaments esportius municipals perquè la ciutadania disposi dels millors equipaments”.

Actuacions a la ZEM de Can Xarau

Els treballs a La Boina arriben després de la remodelació del Pavelló Municipal Can Xarau – Paco Arpide. Els treballs van suposar una inversió d’1.501.377,73€ dels 27M€ previstos pel govern municipal en el Pla d’Inversions 2017-2019. Més endavant s’iniciaran els treballs per habilitar un bar al Parc Xarau. I es preparen noves actuacions, com ara el cobriment d’una altra de les pistes externes de la ZEM Can Xarau, o la rehabilitació i millora de les piscines cobertes i gimnàs.

Pla d’Inversions 2017 – 2019

El pla recull la previsió de les obres que el govern municipal preveu executar en el període 2017 – 2019 i se centra en la millora dels equipaments existents a la ciutat, com és el cas de les actuacions al pavelló del Can Xarau i Mercat de Serraperera. A banda d’aquestes actuacions hi ha previstes importants actuacions a diversos barris de la ciutat, que es faran basades en una diagnosi que permetrà conèixer les necessitats existents i més urgents.

El Pla d’Inversions 2017 – 2019 preveu una inversió de 27.147.000€, desglossats en Millores en equipaments, 9.568.000€, Millores a l’Espai Urbà, 9.435.000€ i Millores de caire General, 8.144.000€.

Vegeu el conjunt de les actuacions previstes al Punt d’Informació Geogràfica

Comparteix: