Buenaño denuncia que estan pendents de justificació 2.269.352,06 € en subvencions

Manuel Buenaño, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, ha assenyalat que “el govern municipal, hauria de donar explicacions urgentment de per què es troben 2.269.352,06 euros de subvencions atorgades durant els anys 2006-2016 sense justificar.

buenañoEl PP entén que la denúncia que posa de manifest la interventora municipal en el seu informe sobre el Compte General 2016 és prou clarificador com perquè l’alcalde de Cerdanyola d’explicacions als ciutadans que paguen religiosament els seus impostos”.

El portaveu Popular assenyala que “l’informe d’Intervenció revela el descontrol absolut en l’adjudicació o atorgament de subvencions i en la posterior manca de justificació de les mateixes que ha atorgat el municipi en els últims deu anys. “Des del Partit Popular considerem que amb els diners públics s’ha de ser molt rigorós a l’hora d’atorgar-i en la seva posterior justificació, ja que són diners de tots els ciutadans de Cerdanyola.”, remarcava el portaveu.

Buenaño creu que “Carles Escola ha de donar més d’una explicació i aportar els documents que acreditin el perquè no s’ha justificat els imports que marca la interventora i els motius que han impedit el reintegrament en les arques municipals per part de les entitats o organismes que van rebre aquestes subvencions, ja que el Reglament de subvencions de Cerdanyola marca un termini de tres mesos per presentar els corresponents justificants ”

Buenaño ha afegit que “l’informe d’Intervenció, certifica que 25 de juliol de 2017 queden pendents de justificació subvencions atorgades per un import total de 2.269.352,06 euros. Considerem molt greu que l’Ajuntament de Cerdanyola hagi pagat o atorgat subvencions sense rebre la corresponent documentació que justifiqui que la persona física o jurídica compleix els requisits per rebre subvencions”.

Buenaño ha destacat que en l’Informe de l’interventor sobre el Compte General de l’exercici 2016 “només existeixen els números detallats per àrea, però no hi ha cap explicació sobre aquest fet i com està el procés de requeriment de documentació o de requerir que sigui retornat l’import subvencionat a les arques municipals. Per aquest motiu demanem, que des de l’equip de govern es doni una explicació a tots els ciutadans de Cerdanyola de quines entitats o persones físiques estan pendents de justificar les subvencions atorgades”.

Finalment Buenaño assenyala que “hem sol·licitat que se’ns lliuri el llistat de subvencions dels deu últims anys, en la que ens indiquin la persona física o jurídica que rep la subvenció, objecte de la subvenció, import i data d’adjudicació. També vam anunciar que demanarem les corresponents explicacions en el següent ple municipal”.

Comparteix: