El Govern Municipal té a les seves mans resoldre el “Cas Guiera”

Després de votar per unanimitat els dos punts del ple extraordinari d’ahir, ara és el Govern de Cerdanyola qui ha de treballar per complir els acords i resoldre de manera definitiva el “Cas Guiera”.

pem_guieraAhir es va celebrar un ple extraordinari amb l’objectiu d’aprovar dos punts que desencallin el bloqueig de la situació del “Cas Guiera”. Al ple, que no van assistir Maria Reina (ICV) ni Daniel Mallén (ERC) per motius personal, va regnar la bona sintonia entre Govern i oposició, que per primera vegada en el mandat arribaven a un acord per resoldre un gran tema de ciutat. Un cop aprovats els punts, és el Govern qui ha de treballar, ja que, com deia Iñigo Enterria (ERC) “ara la pilota està al seu camp – Carles Escolà – i ha d’estar vostè qui executi les propostes, esperem que com més aviat millor”.

Contxi Haro (CxC) era l’encarregada de defensar els punts com a “punts col·lectius” que permetran “començar una solució definitiva que sigui a llarg termini i que garanteixi el servei del PEM Guiera i l’estabilitat de les treballadores”. Després de la regidora d’esports de Compromís van prendre la paraula els portaveus de tots els grups municipals de l’oposició amb un missatge conciliador i felicitant-se per la tasca feta, lluny del que estàvem acostumats durant la primera part del mandat.

Rosendo Calet (PP) recordava que ara s’ha arribat a un acord, però “són intencions polítiques importants que s’han de realitzar, l’equip de Govern ha de treballar perquè aquests acords es portin endavant i es resolgui la problemàtica del PEM Guiera. Pau Ortolà (C’s) va posar sobre la taula que Compromís havia demostrat que “per si sol no és capaç de resoldre aquests temes” i afegia que “és més important anteposar els interessos de ciutat als interessos partidistes”.

Helena Solà (ERC) va iniciar la intervenció fent un resum cronològic de per què ens trobem ara en aquest punt tan crític, recordant que la Federació Catalana d’Handbol (FCH) va manifestar pèrdues de 146.336,08€ en l’exercici 2012, mentre que l’auditoria que va sol·licitar l’Ajuntament va anunciar uns beneficis de 22.026,46€. Per tant, l’informe conclou que en l’àmbit comptable el concessionari ha imputat de manera incorrecta un total de 168.362,54€. Solà va demanar transparència en els comptes i l’auditoria dels dos anys d’intervenció municipal de les instal·lacions, alhora que demanava que el valor de reversió – que encara s’ha de pressupostar – “sigui real i no perjudiqui les arques públiques”.

Ara serà la Diputació de Barcelona qui, “com a part imparcial” faci un informe amb garanties jurídiques per a tots els implicats. Josep Grau (CiU) va demanar que l’informi tingui prioritat i que arribi com més aviat millor “per no demorar més el tema”.

Les instal·lacions del PEM Guiera han patit deixadesa en els darrers anys, fet que a provocat diferents desperfectes que causen greus problemes en el funcionament diari del centre, afectant usuàries i treballadores. Per resoldre aquesta situació s’han de fer intervencions i això requereix una partida pressupostària, valorada en 1.526.563,73€.

Resoldre altres temes de ciutat

Francos va proposar un full de ruta per resoldre els grans problemes de ciutat durant aquest 2017 amb la fórmula del diàleg i el consens, tal com hi ha succeït – de manera inèdita – amb el PEM Guiera. La proposta va rebre el suport de Jordi Miró (regidor no adscrit) Josep Grau i del mateix alcalde, Carles Escolà.

Acords aprovats al ple

1. Acord per a la reorganització del PEM Guiera i la millora general de les condicions del servei.

Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que estudiï els expedients de liquidació de la intervenció del servei públic PEM Guiera període 2014-2016 i de determinació del valor de reversió de la concessió a la FCH, i que emeti dictamen respecte a la correcció dels mateixos i, si s’escau, proposi les actuacions a realitzar per procedir a la seva aprovació per part del Ple municipal.

Remetre a la Diputació tota la documentació existent respecte al període d’intervenció del servei.

Impulsar tots els treballs necessaris per a la redacció de la modificació del projecte d’establiment del servei del PEM Guiera per tal de poder incorporar a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès les places relacionades amb l’administració i direcció de l’equipament. S’insta de la mateixa manera al Govern municipal a que convoqui, seguint els procediments administratius corresponents, les esmentades places per garantir-ne la lliure concurrència.

Treballar amb l’horitzó estratègic d’unificar els models de gestió del PEM Guiera i el CEM Can Xarau, per tal d’oferir a tota la ciutadania el millor servei possible en aquests dos equipaments esportius. Aquesta proposta pot fer-se extensiva a totes aquelles instal·lacions i programes que puguin contribuir a generar dinàmiques de millora que redundin en l’equilibri i la sostenibilitat dels serveis que aquesta corporació presta a la ciutadania en matèria de foment de la pràctica esportiva.

Iniciar tots els treballs necessaris per portar a terme les inversions necessàries per garantir el bon funcionament de la instal·lació tot aprovant prèviament la corresponent modificació de crèdit destinada específicament a les esmentades inversions.

Impulsar tots els treballs necessaris per licitar el servei de neteja d’instal·lacions municipals i que en el marc d’aquesta mateixa licitació quedin inscrits els serveis al PEM Guiera amb la conseqüent procedència de que el nou licitador subrogui la plantilla actual i garanteixi la continuïtat, la millora del servei que actualment es presta i la progressió quant a condicions socials i laborals de la plantilla.

Impulsar tots els treballs necessaris per licitar el servei de manteniment tècnic d’instal·lacions municipals i que en el marc del mateix contracte quedin inscrits els serveis al PEM Guiera amb la conseqüent procedència de que el nou licitador subrogui la plantilla actual i garanteixi la continuïtat, la millora del servei que actualment es presta i la progressió quant a condicions socials i laborals de la plantilla.

Impulsar tots els treballs necessaris per licitar el servei de monitoratge d’activitats esportives municipals i que en el marc del mateix contracte quedin inscrits els serveis al PEM Guiera amb la conseqüent procedència de que el nou licitador subrogui la plantilla actual i garanteixi la continuïtat, la millora del servei que actualment es presta i la progressió quant a condicions socials i laborals de la plantilla.

Propiciar de la manera més efectiva la incorporació de membres de tots els grups municipals a totes aquelles comissions i òrgans amb presència política i tècnica per tal que es puguin donar per informats, coneguin la qüestió de primera mà i pugui col·laborar d’una manera activa i constructiva en la resolució dels problemes de l’equipament.

Realitzar tots aquells canvis organitzatius i procedimentals que consideri adients per tal de complir amb el què s’estableix als anteriors acords i que prioritzi per davant de qualsevol altre consideració l’interés públic, la qualitat del servei que s’ofereix als ciutadans i la dignitat dels professionals que el presten.

2. Aprovació inicial de la modificació de pressupost

Aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 21/2017 del pressupost per cobrir les despeses que generarà les millores de les instal·lacions, valorades en 1.526.563,73€

Aprovar inicialment la modificació del Pla d’Inversions per a l’exercici 2017 i el seu finançament segons annex II que figura a l’expedient i que forma part integrant d’aquest acord i que ha estat signat per la cap de Serveis Econòmics en data 1 de juny de 2017.

Exposar al públic el present expedient, previ anunci al BOP durant 15 dies, segons el que estableix l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, considerant-se definitivament aprovat en el cas de que no es presentin reclamacions.

Comparteix: