Abril tindrà un nou ple sense contingut

El ple d’abril tornarà a estar marcat per la manca de contingut polític. L’inici de la sessió serà a les 19 h. Una hora abans (18 h) se celebrarà l’audiència ciutadana, un espai on la ciutadania pot intervenir per preguntar sobre diversos aspectes de la ciutat.

ajuntamentEl Guiera torna al ple

El PEM Guiera tornarà a tenir un debat plenari amb l’aprovació inicial del saldo de liquidació (valorat per un import de 96.415,47 €) del període d’intervenció (2014 – 2016) a favor de la Federació Catalana d’Handbol elaborat per la intervenció municipal. D’aprovar-se, la Federació Catalana d’Handbol, l’Administració Concursal, l’Institut Català de Finances i Bankia tindran deu dies hàbils per tal que puguin formular al·legacions al punt aprovat.

Rectificació anual de l’inventari de 2016

El ple aprovarà la rectificació de l’inventari general dels béns, els drets i les obligacions de la Corporació Municipal on hi consten les incidències que s’han produït durant l’any 2016, que reflecteix la situació patrimonial de l’Ajuntament amb referència al 31 de desembre de 2016, en els termes que s’indiquen en els documents que integren l’expedient administratiu i que formen part integrant d’aquest acord.

Els aspectes més rellevants respecte a la rectificació anterior són les següents:

  • 116 béns d’alta per un import de 844.173,10 €
  • 13 béns de baixa per un import de 14.828,71 €
  • 95 Millores sobre béns existents per un import d’1.180.434,57 €

Cessió de local per Aspadi

El ple d’avui també cedirà els locals 7 i 9 del carrer Anselm Clavé, de propietat municipal, a l’entitat Associació de pares de disminuïts de Cerdanyola, de manera compartida amb el servei de Benestar Social, perquè pugui desenvolupar les seves activitats de promocionar activitats de lleure per a infants, joves i persones adultes amb diversitat funcional psíquica.

Continua la manca de transparència

El ple s’iniciarà amb la informació de les resolucions d’alcaldies i dels regidors i regidores delegades, un punt totalment opac per la ciutadania, ja que no té accés a aquesta informació.

Comparteix: