S’inicien els tràmits per treure de l’inventari els apartaments de la Vila Universitària

La majoria simple del ple ha servit per iniciar els tràmits per resoldre l’anormalitat que tenia l’Ajuntament en l’inventari i donarà de baixa els 200 apartaments de la Vila Universitària.

El servei de patrimoni va detectar la necessitat de resoldre una anormalitat que s’havia trobat en l’inventari de béns municipals, el qual incloïa 200 apartaments de la Vila Universitària.

El 20 de desembre de 1990 es va establir un protocol de col·laboració per a la promoció de la zona residencial del Campus Universitari de la UAB amb la intenció de construir apartaments per als estudiants. Aquest projecte va comptar amb el suport del Ministeri d’Assumptes Socials, qui va aportar a l’Ajuntament 200 milions de pessetes perquè la institució municipal els transfereixi per a fer efectiva la construcció dels apartaments. Aquesta aportació es va realitzar en dues fases:

  • 136 milions amb càrrec al pressupost de 1993.
  • 64 milions amb càrrec al pressupost de 1994.

Tal com es pot comprovar al document de treball del ple, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès sembla que va executar de forma parcial a les obligacions contingudes a la clàusula cinquena del conveni i va aportar a Vila Universitària, S.A. la quantitat de 136.000.000 ptes. Mancaria verificar per part de Vila Universitària, S.A. i per Intervenció si es va aportar a la societat la quantitat restant de 64.000.000 ptes. Per la seva banda, el document informa que Vila Universitària S.L. no va executar a cap de les obligacions contingudes al conveni, o almenys no ho ha acreditat de forma fefaent en el tràmit d’audiència.

Un cop construïts, l’any 93 l’Ajuntament va donar d’alta en el seu inventari aquests 200 apartaments. Actualment l’Ajuntament continua tenint aquest bé per un valor comptable de 6.104.427,01 €, però figura a l’Inventari de forma incorrecta, ja que l’Ajuntament no disposava de cap títol de propietat sobre aquests.

El 23 d’octubre de 2015, l’empresa privada que gestiona els apartaments, Vila Universitària S.L., va presentar a l’Ajuntament un escrit per manifestar que mai es va arribar a cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Cerdanyola els 200 apartaments a què es refereix el protocol i que, de totes maneres, aquesta cessió hauria acabat el dia 2 de juliol de 2013, motiu pel qual l’empresa va sol·licitar que es doni de baixa el bé a l’inventari municipal.

Arribats a aquest punt, el darrer ple municipal va aprovar donar de baixa a l’Inventari el bé indicat per “regularització d’inventari”. Amb aquesta baixa dels apartaments de l’inventari el Govern pretén donar “una imatge fidel de la comptabilitat de l’Ajuntament”.

Comparteix: