Llum verda a la modificació urbanística a la ZEM Can Xarau

El darrer ple municipal va votar favorablement a l’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) amb l’objectiu de realitzar una modificació urbanística a la ZEM Can Xarau per poder millorar les instal·lacions.

Imatge: Booking.com

Imatge: Booking.com

Una part de la Zona Esportiva Municipal (ZEM) de Can Xarau està qualificada de zona verda. Això impedeix adaptar i millorar les instal·lacions, motiu pel qual el Govern Municipal va portar al darrer ple un punt per aprovar inicialment la modificació del PGM i aconseguir, d’aquesta manera, fer les inversions necessàries per donar resposta a les necessitats esportives de Cerdanyola.

En data 26 de març de 2013, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar la modificació puntual a l’àmbit discontinu de Can Xarau, i la Bòbila a fi i efecte de traslladar el camp de Futbol de Can Xarau a un altre àmbit. Amb l’aprovació definitiva d’aquesta figura de planejament es permetia realitzar una reordenació de l’illa de Can Xarau i crear un nou centre d’atracció, reestructurant i substituint parcialment els equipaments esportius de l’illa per altres de caràcter cultural, i, a més, la creació de zones verdes.

La modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit discontinu de Can Xarau i la Bòbila comportava que per fer efectiva la seva gestió s’havien d’efectuar una sèrie d’importants inversions que no s’han pogut formalitzar en els darrers anys, per la conjuntura econòmica.

Atès la voluntat municipal de mantenir la viabilitat i efectivitat de l’ordenació de l’àmbit de Can Xarau, els serveis tècnics municipals han redactat una nova modificació puntual del pla general metropolità a l’entorn de la zona esportiva de Can Xarau per tal d’adequar la qualificació dels sistemes d’equipaments esportius i espais lliures a la configuració d’aquests sistemes.

L’objecte de la modificació puntual del PGM és el d’adequar la qualificació dels sistemes d’equipaments esportius, espais lliures i vialitat a la seva configuració actual. Així es permetrà acabar la urbanització de l’espai lliure existent i s’afavorirà la reutilització i la rehabilitació de les edificacions dels equipaments existents.

La modificació del PGM va ser aprovada per majoria absoluta. Compromís, CiU, Ciutadans, ICV i el regidor no adscrit van votar favorablement. PP, PSC i ERC van votar en contra.

Comparteix: