El Consorci Urbanístic del Centre Direccional delega competències en Carles Escolà

L’alcalde de Cerdanyola, qui torna a ser president del Consorci Urbanístic del Centre Direccional, ha ampliat les seves competències dins de l’ens públic.

La rotativitat que marquen els estatuts del Consorci Urbanístic del Centre Direccional ha tornat a col·locar a l’alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, com a director de l’ens, qui actualment té competències per:

  • Les convocatòries de licitació i aprovació dels expedients, plecs i documentació per a la contractació d’obres, de concessió d’obres, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector públic i privat, i en general tots els actes de tràmits necessaris per a la contractació. Per a la convocatòria de contractacions d’import superior a 100.000€, requerirà acord previ de la Comissió Delegada del Consorci.
  • Les adjudicacions dels contractes d’obres, de concessió d’obres, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector públic i privat fins a 100.000 €. Per a les adjudicacions d’import superior a 100.000€, requerirà acord previ de la Comissió Delegada del Consorci.
  • La formalització dels contractes d’obres, de concessió d’obres, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector públic i privat.
  • La convocatòria del procediment per a l’alienació del patrimoni del Consorci, sempre que estigui previst en el Pressupost vigent i en el Pla de Negoci, i l’adjudicació i resolució del procediment si el valor dels béns fixat en els plecs o documents equivalents és inferior a 1.000.000€, previ acord de la Comissió Delegada del Consorci.
  • La concertació d’operacions de crèdit de fins a 500.000€, amb acord previ en aquest sentit de la Comissió Delegada del Consorci.
  • L’aprovació de les bases, els concursos de selecció del personal i la contractació d’aquests, així com la resolució dels contractes laborals.
  • El reconeixement i liquidació d’obligacions derivades de compromisos legalment adquirits.
  • L’ordenament dels pagaments.

Fins a la seva entrada al Govern, Compromís apostava per la dissolució del Consorci

Fins a la primavera del 2015, quan Compromís hi era a l’oposició, el grup municipal apostava per la dissolució del consorci i la creació d’un nou model de ciutat que desterri el projecte faraònic del Centre Direccional. El grup municipal alertava llavors que dins del Consorci s’estaven cometent moltes irregularitats administratives amb l’objectiu de tirar endavant el projecte urbanístic “sigui com sigui”. Llavors el grup municipal també apostava per la descontaminació total de Can Planas.

Actualment, amb l’entrada de Compromís al Govern, Escolà té a les seves mans, segons els mateixos estatuts del Consorci, dissoldre i liquidar l’ens, tal com diu l’apartat “c” de l’article 14, en que anuncia que el Consorci es pot dissoldre per la “Retirada d’un dels ens consorciats, en exercici del dret de separació que es farà efectiu de conformitat amb el que disposa la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, o disposicions legals vigents que siguin d’aplicació en cada moment”.

Què és el Consorci Urbanístic del Centre Direccional?

El Consorci Urbanístic del Centre direccional, format per l’Institut Català del Sòl (Incasòl), empresa pública de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola és l’òrgan públic encarregat del desenvolupament urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola, en l’àmbit del sector estratègic el Parc de l’Alba inclòs en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, i coordinar l’actuació dels ens consorciats en el planejament, gestió, urbanització, prestació de serveis públics i comercialització dels terrenys inclosos en el seu àmbit.

Els drets i obligacions del Consorci – un deute de 90.000.000 d’euros – són assumits pels ens consorciats: el 51% correspon a l’Incasòl i el 49% a l’Ajuntament de Cerdanyola. En els seus inicis aquest percentatge era del 50% per cadascú dels ens participatius, però el Govern de Carme Carmona, gràcies a un acord entre PSC, ICV, EUiA i CiU en novembre del 2014, va delegar l’1% per treure’s responsabilitat, motiu pel qual l’Ajuntament té poques opcions per aprovar punts que l’Incasòl no vulgui.

Comparteix: