Període de matriculació a la UAB

Els estudiants de primer curs que han obtingut plaça en primera opció s’han de matricular el dia i hora assignats entre el 15 i el 18 de juliol. En la pàgina Matrícula de 1r curs es troba tota la informació sobre el procés, la documentació que cal presentar i altres informacions relacionades amb la matrícula.

El dilluns 14 de juliol tindran lloc, a tots els centres docents, les sessions informatives prèvies a la matrícula. El procés de matrícula pot requerir la realització de tràmits addicionals previs i/o posteriors. Per això, la UAB posa a la disposició dels nous estudiants el manual de matrícula i un document amb les Informacions més rellevants per a la matrícula de nou accés, que complementa el manual.

La UAB ha desenvolupat també un simulador de preus de matrícula amb l’objectiu d’orientar els alumnes sobre el preu total de la seva matrícula a partir dels preus fixats per la Generalitat.

Més informació: http://www.uab.cat/matricula/

Augment de taxes

Des de 2012 les taxes per poder cursar un grau a la  UAB han augmentat desmesuradament. Aquest vídeo explica molt bé el motiu de les pujades. El va fer un grup de 1er curs de Treball Social de la UAB fa dos anys.

L’actual sistema universitari català compta amb 12 universitats: 7 de públiques, 4 de privades i 1 de caràcter virtual amb una oferta universitària de més de 500 titulacions.

A principis dels anys 80 el nombre d’estudiants universitaris rondava les 100.000 persones, actualment aquest nombre s’ha més que doblat, sobrepassant els 225.000 estudiants. Antigament només les elits econòmiques tenien accés a la universitat. La lluita per la igualtat ha aconseguit que una majoria de la població pugui optar a estudis superiors. L’accés a aquests estudis obre la porta a la mobilitat social ja que la formació acadèmica és un dels seus factors més importants. Actualment el model a seguir ens condueix cap a un retrocés, doncs amb l’encariment dels estudis només qui pugui pagar podrà estudiar i exclourà a les classes populars del coneixement.

Es preveu un augment del cost de la matrícula del 66% per l’any vinent. Aquesta pujada de taxes suposarà que cada estudiant passarà d’assumir el 15% del cost dels seus estudis al 25% però és real aquest 15%? Per fer aquest càlcul s’agafa el total de despeses universitàries i es divideix pel nombre d’alumnes. En aquest càlcul s’inclouen els costos en recerca i investigació, despeses protocol·làries, honoraris i representació institucional. Si es calcula en base a la despesa de la docència, cada estudiant està pagant prop del 40% del cost de la seva plaça, per tant, en termes reals l’estudiant es faria càrrec d’un 70% aprox. del cost de la seva matrícula. Si això és així com es pot considerar la educació universitària com un bé públic si els seus usuaris n’estan costejant el 70%? El model tendeix cap a una universitat privatitzada I mercantilitzada en comptes de cap a un servei públic, universal I gratuït.

Prenent com a referència els estudis de Treball Social, Diplomatura anteriorment i actualment Grau, els estudiants hem passat de pagar una matrícula d’uns 700€ l’any 2007 (10,5€/crèdit), a 1200€ de matrícula al 2011 (15,16€/crèdit) i amb un càlcul de matrícula per l’any vinent superior als 1700€ (25€/crèdit aprox.). A més a més el factor socioeconòmic deixarà de tenir una gran importància en l’atorgament de beques i passaran a considerar-se en funció del rendiment acadèmic, dificultant l’accés a qui hagi de treballar per poder pagar els estudis o subsistir mentre estudia ja que no tindrà el temps suficient per poder treure notes a nivell d’excel·lència. A aquest factor es suma el fet de que la inversió de l’estat espanyol en matèria de beques és 2’5 vegades inferior a la mitjana europea, destinant un 1,1% del PIB mentre que a l’altre extrem trobem Noruega que destina 8 vegades la inversió espanyola. Tenint en compte també que la quantitat del PIB espanyol és inferior a d’altres països, en xifres absolutes la inversió és irrisòria.

Les retallades en el pressupost universitari porten a:

  • Acomiadament de PDI i PAS.
  • Retallades de sou entre un 5% i 10%.
  • Cada professor haurà de suportar més hores de feina per menys sou, degut als acomiadaments i augment d’alumnes per classe.
  • Massificació a les aules. Impossibilitat d’un seguiment individualitzat dels alumnes.

Segons el model que preveu l’estat espanyol es durà a terme una racionalització del sistema universitari que podria portar a la supressió d’assignatures, graus amb poca demanda i fins i tot alguna universitat.

Tot això situa la universitat en una situació precària. Animem a tothom a lluitar contra els atacs continus a la universitat pública i a defensar els nostres drets!

Comparteix: