Ple i audiència pública de març

cerdanyola valles_plaça ajuntament_001Avui a les 18 hores es celebrarà la audiència pública del mes de març a l’Ajuntament de Cerdanyola. L’audiència pública és un espai on els ciutadans poden fer preguntes al Govern i a l’oposició. Malgrat tot, això no significa que aquests responguin a les preguntes.

Una hora més tard, a les 19 hores, s’inicia el Ple de març. Tant el ple com l’audiència pública són dos actes polítics oberts a tota la ciutadania de Cerdanyola i, a més a més, s’emet en directe per internet en aquest enllaç.

Ordre del dia:

 1.- Aprovació de l’acta de la sessió de data 27 de febrer de 2014.

2.- Informació de les resolucions d’alcaldia i dels regidors i regidores delegats i delegades.

3.- Donar compte de l’informe núm. 4/2013 de la tresorera municipal sobre el compliment dels terminis de pagament establerts per la llei de morositat pel període del quart trimestre de l’exercici 2013.

4.- Donar compte de la resolució de l’alcaldia núm. 1.264 de data 17 de març de 2014 per la qual s’aprova la liquidació del pressupost municipal de 2013.

5.- Aprovació de la modificació de l’ ordenança núm. 43 reguladora del preu públic per la prestació del servei d’educació, esports i cultura i joventut.

6.- Rectificació anual de l’inventari municipal de béns de l’any 2013.

7.- Desistiment dels recursos contenciosos administratius en tràmit interposats amb motiu de la desestimació de les reclamacions de compensació dels beneficis fiscals reconeguts en l’IBI a favor de la universitat autònoma de barcelona.

8.- Interposició de recurs de cassació contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la parcialment el pla territorial metropolità, pel que fa als terrenys de la mercantil sacesa en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

9.- Modificació plantilla i relació de llocs de treball.

10.- Proposta de cessió de la gestió cinegètica de la zona de seguretat de caça al consorci del Parc Natural de Collserola.

11.- Aprovació inicial del reglament de funcionament del servei de menjadors escolars dels centres públics de Cerdanyola del Vallès.

12.- Aprovació de la modificació del nomenament de representants de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en òrgans col·legiats externs.

13.- Moció presentada pel grup municipal Compromís per Cerdanyola per la transparència de la Corporació Sanitària Parc Taulí (98-2014-020).

14.- Precs i preguntes.

Comparteix: