Comunicat de coordinadora de treballadores a l’atur

La marxa de treballadors/es a l’atur va finalitzar al parlament la passada setmana, després de 116 quilòmetres a peu reivindicant els drets bàsics que les institucions estan destruïnt.

Amb el crit "Contra el paro movilización" la marxa pel dret al treball digne encetant l'últim tram. Foto: @Andreu_G

Amb el crit “Contra el paro movilización” la marxa pel dret al treball digne encetant l’últim tram. Foto: @Andreu_G

Va arribar fins el Parlament de Catalunya, on van entregar el seguent comunicat:

El moviment de treballadors/es sense ocupació de Catalunya davant la greu situació d’escassetat i pobresa que pateixen centenars de milers de famílies i ciutadans/es, davant la pèrdua de drets socials i laborals bàsics, davant l’augment intolerable de la desigualtat sol·licitem s’atenguin les demandes :

1 . – Debat participatiu i rigorós amb posterior aprovació al Parlament del projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania presentat per la Comissió Promotora d’ aquesta ILP, en compliment de l’art º 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

2 . – Garantir els subministraments als serveis bàsics d’aigua, electricitat i gas a les persones i famílies en situació d’atur i amb baixos o nuls ingressos durant tot l’any. Condonació dels deutes per impagament de les factures d’aquests serveis a compte dels beneficis de les empreses que els generen i subministren. Substitució del Decret Llei recentment aprovat sobre codi de consum per una nova llei que atengui plenament aquesta demanda.

3 . – Abonament dels endarreriments a totes les persones i famílies que ténen dret a la prestació a la Renda Mínima d’ Inserció des del dia en què aquest dret els va ser reconegut.

4 . – Resposta en positiu a la Carta reivindicativa que lliurem al Parlament al final de la Marxa de febrer del 2013, de la qual reiterem seu lliurament en la Marxa que finalitza avui 27 de febrer davant del Parlament de Catalunya.

Barcelona 27 febrer 2014

Coordinadora d’ Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya

-Associació d’Aturats/des de Cerdanyola i Ripollet-

—cas–

El movimiento de trabajadores/as sin empleo de Catalunya ante la grave situación de escasez y pobreza que padecen cientos de miles de familias y ciudadanos/as, ante la pérdida de derechos sociales y laborales básicos, ante el aumento intolerable de la desigualdad solicitamos se atiendan las siguientes demandas:

1.- Debate participativo y riguroso con posterior aprobación en el Parlament del proyecto de ley por una Renta Garantizada de Ciudadanía presentado por la Comisión Promotora de esta ILP, en cumplimiento del artº. 24.3 del Estatut de Autonomía de Catalunya.

2.- Garantizar los suministros a los servicios básicos de agua, electricidad y gas a las personas y familias en situación de desempleo y con bajos o nulos ingresos durante todo el año.

Condonación de las deudas por impago de las facturas de dichos servicios a cuenta de los beneficios de las empresas que los generan y suministran. Sustitución del Decreto Ley recientemente aprobado sobre código de consumo por una nueva ley que atienda plenamente esta demanda.

3.- Abono de los atrasos a todas las personas y familias que tienen derecho a la prestación a la Renta Mínima de Inserción desde el día en que tal derecho les fue reconocido.

4.- Respuesta en positivo a la Carta reivindicativa que entregamos al Parlament al final de la Marcha de febrero del 2013, de la cual reiteramos su entrega en la Marcha que finaliza hoy 27 de febrero ante el Parlament de Catalunya.

Barcelona 27 de febrero 2014

Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Catalunya

-Associació d’Aturats/des de Cerdanyola i Ripollet-

Comparteix: