Comunicat conjunt d’ADENC i Via Verda sobre l’aprovació del pla director del Centre Direccional

No està en cap cas justificada la necessitat d’aprovar, i conseqüentment construir , 4.750 habitatges nous en un municipi com Cerdanyola del Vallès que no està fent res per evitar que, segons dades del cens de 2011 de l’INE, 3.542 vivendes restin buides al municipi.

COMUNICAT DE PREMSA CONJUNT DE L’ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSA I L’ESTUDI DE LA NATURA A CATALUNYA (ADENC) I L’ASSOCIACIÓ CERDANYOLA VIA VERDA (ACVV) SOBRE L’ APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

Les entitats Associació Cerdanyola Via Verda i ADENC, volem fer constar el següent

Que tot i formar part de l’expedient del Pla Director ens hem assabentat de manera de manera totalment informal que el Pla ja està redactat i serà aprovat en els pròxims dies. Alhora hem sabut que en ell es preveu la construcció de 4.750 habitatges, cosa que ens sembla absolutament anacrònica i fora de mida en el context de crisi actual que es perllonga indeterminadament, i denunciem que esdevé una Revisió encoberta del Pla urbanístic del municipi pels propers 20 anys per superar els 75.000 habitants de Cerdanyola. I que creiem que l’urbanisme s’ha d’anar planificant de mica en mica, en funció de les necessitats socials i no com a resposta a necessitats d’interessos financers i immobiliaris aliens als ciutadans, i més propis d’enginyeria financera, que és el que creiem que subjau en aquest Pla.

Que no està en cap cas justificada la necessitat d’aprovar, i conseqüentment construir , 4.750 habitatges nous en un municipi com Cerdanyola del Vallès que no està fent res per evitar que, segons dades del cens de 2011 de l’INE,  3.542 vivendes restin buides al municipi, sense treballar per a donar-los la funció legítima per la que van ser construïdes: per a que hi visquin les persones. És per això que demanem una “Moratòria Urbanística” en la urbanització i en la construcció de nous habitatges al Centre Direccional.

Aquest Pla Director, tot i suposar com hem una hipoteca urbanística pel futur, no té el consens del territori, i les entitats creiem que el conjunt dels partits polítics municipals, en defensa dels interessos de la ciutadania de Cerdanyola, haurien de prendre mesures per evitar aquest Pla “desarrollista” imposat des de la Generalitat de Catalunya.

La tramitació del Pla Urbanístic del Centre Direccional com a Pla Director ha manllevat les competències del Ple Municipal en matèria urbanística. Això ha creat un greuge a la ciutadania de Cerdanyola mentre que pensem que als Governs de Cerdanyola i de la Generalitat els ha reportat avantatges evidents, com ara que la tramitació es pot fer de manera més ràpida i evitant el desgast dels partits polítics ja que mentre el govern PSC-ICV i CiU estan a favor de l’aprovació el Pla però eviten el desgast polític que els hi generaria haver-lo d’aprovar al Ple municipal, a causa de la gran oposició ciutadana que el Pla té a Cerdanyola des de fa més d’una dècada.

Per intervencions fetes per la parlamentària Meritxell Roigé a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya de data 12 de juny de 2013, sabem que la Generalitat ha mantingut en els darrers mesos, a la seu del Consorci del Centre Direccional, nombroses reunions amb alguns membres del Consistori cerdanyolenc, amb l’objectiu de pactar la redacció i aprovació del Pla. Però hem de denunciar que aquest òrgan, el Consorci, no supleix en absolut al Ple ja que han vetat de forma totalment arbitraria i interessada l’accés a formacions polítiques que tenen representació municipal, de manera que les negociacions que es fan en aquest ens estan mancades de transparència, de respecte a la participació ciutadana i inclús de legitimitat democràtica.

El Pla Director no té legitimitat democràtica ja que el Parlament Catalunya per majoria va sol·licitar “Deixar sense efectes la Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de 24 de desembre de 2012, mitjançant la qual s’inicia el procediment de formulació del Pla Director urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i s’encarrega a la Secretaria de Territori i Mobilitat la redacció del document, a través dels serveis tècnics de l’Incasòl. ” (sic) , en la sessió de la Comissió de Territori i Sostenibilitat de 12 de juny de 2013. L’Aprovació Inicial del Pla contravé  les bases més elemental de la DEMOCRÀCIA representativa.

Que aquest Pla no contempla la voluntat democràtica del Ple de Cerdanyola i del Parlament de Catalunya pel que fa a la declaració de a sòl contaminat de l’Abocador de Can Planas, ja que després d’un any i mig d’aquell Acord unànime, l’ARC ha emès una resolució en que desestima obrir el pertinent expedient de declaració de sòl contaminat. Davant d’aquest fet, a manca que el Govern de Cerdanyola defensi allò que el Ple va demanar unànimement, la ciutadania organitzada ha presentat un Recurs d’Alçada que probablement derivi en un Contenciós Administratiu, i entenem que en tant aquest procés no hagi conclòs qualssevol actuació urbanística està contravenint les bases més elementals de la DEMOCRÀCIA representativa.

En qualssevol cas, el Pla de Gestió o de “remeiació” que planteja el darrer estudi de l’abocador (2012-2013) s’hauria d’implementar duran un mínim de 10 anys abans no es decidís d’apovar cap Pla Urbanístic que l’afecti, ni a sobre ni a les 55 hectàrees assenyalades per l’Informe IDOM (2008), fins poder palesar científicament que amb aquest Pla de Gestió o “remeiació”, la contaminació de l’abocador disminueix i es situa per sota dels nivells de referència establerts per la llei, assegurant així la salubritat del lloc i la seguretat per a la salut de les persones.

ACVV I ADENC

Comparteix: