Nugafruits i l’Ajuntament col·laboren en la distribució de fruita i verdura fresca a persones amb vulnerabilitat econòmica

Les dues entitat han signat un conveni per a la distribució de fruita i verdura fresca a les persones i unitats familiars de la ciutat que pateixen una situació de vulnerabilitat econòmica

Els objectius generals del conveni són la col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa Nugafruits Serveis de Distribució S.A., per al lliurament de fruita i verdura fresca, a les persones que des dels serveis socials municipals se’ls indiqui, sempre la confidencialitat davant la resta de clients de l’establiment.

Així l’equip tècnic de serveis socials comunicarà a l’empresa, un dia a la setmana mitjançant correu electrònic, un fitxer que contingui les dades de la persona o titular de la unitat familiar a la qual s’ha concedit l’ajut econòmic en concepte de fruita i verdura fresca. L’empresa garantirà l’anonimat de la persona usuària, establint un número de codi i conservarà còpia dels comprovants de la compra realitzada per cada persona derivada, els quals s’aportaran als serveis socials municipals. L’empresa presentarà de forma mensual, al registre general d’entrades, un document on consti el total de la despesa que l’Ajuntament ha d’abonar. Aquest document anirà acompanyat d’una relació de la despesa realitzada per cada usuari derivat corresponent a l’ajut econòmic concedit, indicant el número de referència del client. En cap cas, la despesa no podrà excedir de la quantitat màxima indicada pels serveis socials. L’Ajuntament determinarà els productes de fruita i verdura fresca que es consideren bàsics per a una alimentació equilibrada, i els posarà en coneixement de l’empresa i de l’usuari o client.

Comparteix: