La trampa d’entrar en Zona 1: pujada de l’IBI i assumir part del deute de l’ATM

En els darrers dies s’està anunciant que Cerdanyola podria ser uns dels municipis beneficiats per l’entrada en la primera corona dels transports de l’AMB, fet que portarà una reducció tarifària però, són tots beneficis? No, la ciutadania veurà com l’IBI s’incrementa significativament i, possiblement, Cerdanyola haurà d’assumir part del deute de l’ATM.

RENFE RODALIESLa integració a la primera corona tarifària s’aprovarà, si no hi ha cap sorpresa, en el Consell Metropolità extraordinari que se celebrarà el dimarts 16 d’octubre i entraria en vigor a partir de l’1 de gener del 2019.

L’entrada de Cerdanyola en la primera corona tarifària comportarà per a la ciutadania un nou tribut, gestionat per l’AMB i integrat amb el pagament de l’IBI municipal. L’Ajuntament de Cerdanyola també ha informat que aquest IBI – entri Cerdanyola o no a la zona 1 – es veurà incrementat un 2%. Això si, la pujada es veurà aplicada després de les eleccions, el juny de 2019, de manera que el Govern de Compromís arribarà a les eleccions sense haver aplicat la pujada, un fet que suposaria moltes crítiques de la ciutadania en una època difícil per als partits, com és l’any electoral.

Malgrat aquesta pujada de l’IBI, l’AMB no ha anunciat una millora en la xarxa de transport públic de l’actual segona corona – amb un servei molt lluny del que gaudeixen en l’actualitat els municipis de la primera corona – i, segons l’Ajuntament, no té cap previsió ni compromís d’inversions i millores. En aquest sentit el Govern Municipal demana que l’increment de l’IBI es vagi realitzant a mesura que es vagin realitzant les millores a la xarxa.

Assumirem part del deute de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)?

Un altra matèria pendent per part de l’Ajuntament de Cerdanyola és explicar el risc d’assumir part del deute que té l’ATM, xifrat en més de 500 milions d’euros. És a dir, el canvi de zona tarifària pot anar associat a l’assumpció de càrregues econòmiques addicionals per a Cerdanyola, o el que és el mateix: anirà recaient sobre les espatlles dels cerdanyolencs i cerdanyolenques. De fet, alguns municipis han descartat entrar a la zona tarifària 1 durant els darrers cinc anys per no haver d’assumir part del deute de l’ATM.
El preu d’anar al Taulí

Actualment l’hospital Taulí, el nostre hospital de referència, es troba a la mateixa zona que Cerdanyola (zona 2), motiu pel qual s’aplica el preu més econòmic de les tarifes de transport. Si entra en vigor la nova tarifació, anar al Taulí ens suposarà el doble de despesa, ja que necessitaríem un bitllet de dues zones per arribar.

El nou tribut que farà augmentar l’IBI

Llegir ordenança del Tribut Metropolità.

El Tribut metropolità és previst actualment en l’article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d’un recàrrec sobre l’impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità. D’acord amb la Llei general tributària, es tracta d’un impost sobre una determinada manifestació de capacitat contributiva: la propietat dels béns immobles. És un tribut directe, de caràcter real, que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana o de característiques especials, que s’exigeix en els municipis de la primera corona metropolitana o zona tarifària 1.

El TM pren com a base de referència el tribut sobre el qual s’estableix, l’IBI. Per tant s’exigeix en els mateixos casos que l’impost de béns immobles i als mateixos subjectes passius. El Tribut metropolità finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori.

En matèria de mobilitat ha fet possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, fent de l’Àrea Metropolitana un àmbit més habitable i adaptat a les persones. Dotada d’una xarxa de metro i d’autobusos d’àmplia cobertura territorial i horària, fiable i d’elevada freqüència, que dóna resposta als desplaçaments locals, intermunicipals i dota de connexió els grans equipaments metropolitans. Disposa d’un sistema tarifari integrat que facilita els desplaçaments a millor preu, i que afavoreix la mobilitat de col·lectius especialment sensibles com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, els nens de 4 a 13 anys i les famílies nombroses.

Forma de càlcul
La base imposable de l’impost és el valor cadastral (suma del valor del sòl i de la construcció) del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel Ministeri d’Hisenda a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari; és diferent del que figura en l’escriptura o el que ha pagat el comprador.

L’Ordenança fiscal reguladora estableix el tipus impositiu, les reduccions i bonificacions corresponents.

  • La quota íntegra de l’impost s’obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu: (Valor cadastral x tipus impositiu = quota íntegra).
  • Si el bé immoble gaudeix de reduccions i bonificacions, s’han de restar de la quota íntegra per obtenir la quota líquida: (Quota íntegra – reduccions – bonificacions = quota líquida).
  • En el cas que no existeixin bonificacions o reduccions la quota íntegra és igual que la quota líquida.
Comparteix: