ERC considera que les Escoles Bressol Municipals tenen una nova oportunitat per tenir una gestió pública

El Grup Municipal d’Esquerra proposa treballar amb la resta de grups, secretaria i intervenció, per tal d’esmenar les mancances i millorar la proposta. L’objectiu comú és garantir la gestió pública i de qualitat de les Escoles Bressol.

ercEsquerra Republicana de Catalunya a Cerdanyola defensa la necessitat de que “Cerdanyola disposi de places d’escola bressol de qualitat, públiques i en quantitat suficient per oferir el servei que la ciutat necessita”. Són imprescindibles per per a garantir la compaginació de la vida laboral i familiar mentre els infants gaudeixen d’un entorn de creixement de qualitat i amb criteris pedagògics.
Tanmateix el Grup Municipal d’ERC diu no haver pogut l’expedient tal com s’havia presentat al plenari d’abril, si bé la gestió directa és el model que defensa ERC i així ho ha manifestat públicament. L’Empresa Municipal Cerdanyola Promocions pateix un desequilibri financer que cal resoldre primer abans de veure multiplicat per cinc el volum econòmic a gestionar. A més, és una empresa que no té cap relació amb l’educació, cap experiència prèvia similar ni personal relacionat amb aquests temes. Esquerra considera que seria millor gestionar les Escoles Bressol des d’una nova empresa municipal.
Esquerra també considera necessari obrir un espai a la participació de les associacions de familiars d’alumnes afectades ja que no han estat informades ni se les ha tingut en compte el aquest procés.
S’ha obviat formalitats que són, en el fons, garanties de transparència i qualitat en la tramitació. Falta de memòria justificativa, contradiccions no resoltes en els informes, manca d’informe de tresoreria, no donar resposta als requeriments d’intervenció… Aquestes són algunes de les formalitats que, pel fet de ser esmenables, cal corregir. L’objectiu és garantir, a priori i fins on sigui possible, la millor prestació del servei. Després de tres anys de dilacions no es pot regatejar l’esforç de fer alguna gestió més amb treballadors i altres grups municipals per presentar un expedient net i sense presses. Des de l’oposició sempre havíem coincidit amb Compromís a rebutjar aquestes pràctiques quan les feien els governs anteriors. Finalment, el ple va acordar deixar el punt sobre la taula i podrà ser sotmès de nou a votació més endavant.
A més els informes preceptius de Secretaria i Intervenció eren rotundament negatius. Certament és possible donar un vot positiu a un expedient amb informes negatius sempre i quan estigui degudament justificat, però mai sense haver intentat esmenar primer els motius que exposen les habilitades nacionals per qualificar l’expedient negativament. És la seva feina i cal respectar-la, igual que es valora la resta de professionals de l’Ajuntament. No fer cas d’aquestes advertències pot suposar greus problemes en el desenvolupament futur de l’activitat de les Escoles Bressol o, en alguns casos, conseqüències legals pel govern i els regidors responsables. El Grup Municipal d’Esquerra considera imprescindible treballar conjuntament i generosa amb el personal Secretaria i Intervenció per corregir els motius que han dut a qualificar negativament l’expedient.
Tant el govern com la resta de grups interessats poden comptar amb la voluntat i la feina del Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola per portar a ple, tant aviat com sigui possible, la proposta millorada.
Comparteix: