Avui dijous se celebra el ple ordinari d’octubre

Avui a les 19 hores Cerdanyola celebra el seu ple ordinari d’octubre, un ple on les ordenances fiscals i Cerdanyola Aparca seran els protagonistes. Una hora abans, a les 18 hores, se celebrarà l’audiència ciutadana, un espai on la ciutadania pot intervenir.

pleoctubre2El ple d’octubre té com a grans protagonistes les ordenances fiscals: 8 dels 13 punts presentats pel Govern tractarà aquest apartat, que preveu modificar impostos com el de béns immobles (IBI) o el d’Activitats Econòmiques (IAE). Altre punt important i que serà motiu de debat és el relacionat amb Cerdanyola aparca (punt quart). En l’apartat de mocions s’hi han presentat tres, i totes pel mateix grup polític: Convergència i Unió (CiU).

ERC no assistirà

El grup municipal d’ERC ha anunciat que no assistirà al ple d’avui, ja que estarà donant suport al Parlament de Catalunya davant “un fet tan rellevant com la resposta a l’aplicació de l’article 155 per part del govern espanyol, que pretén acabar amb les institucions catalanes i la seva autonomia tot vulnerant drets fonamentals”. ERC va sol·licitar a l’alcalde la suspensió del ple d’avui, però la petició no va ser acceptada per Escolà.

El ple, punt a punt

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Informació de les resolucions d’alcaldia i dels regidors i regidores delegats: aquest punt no és públic (manca de transparència).
 3. Exercici d’accions judicials contra les actuacions de l’EMD de Bellaterra referides a la instal·lació i posterior utilització de dispositius de videocàmeres per al control, la regularització, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques de Bellaterra.
 4. Actualització de l’exercici de l’activitat econòmica de promoció, construcció i explotació de tres aparcaments subterranis al municipi de Cerdanyola.
 5. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 6. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 7. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
 8. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública i de terrenys d’ús públic del domini públic municipal.
 9. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
 10. Interpretació i rectificació de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per llicències o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
 11. Interpretació i rectificació de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls inicials, periòdics, revisions i modificacions de les activitats.
 12. Aprovació inicial de la modificació de pressupost municipal.
 13. Modificació de la RLT: Tipologia de Jornada J2/J9, lloc de treball 368 (intendent).

Mocions:

 1. Moció presentada per CiU per l’adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.
 2. Moció presentada per CiU pel foment de la zona 30 i la mobilitat sostenible a Cerdanyola del Vallès.
 3. Moció presentada per CiU per impulsar el consum d’energia verda a Cerdanyola i apostar per les empreses que creuen en aquest país per sobre dels interessos especulatius i polítics.
Comparteix: