Encara pots aconseguir una beca escolar per al curs 2017/2018!

L’Ajuntament obre un termini extraordinari per a la sol·licitud de beques escolars. Es destinaran a beques de menjador escolar, llars d’infants, llibres i material escolar per al curs acadèmic 2017-2018. Les sol·licituds es poden presentar fins el 15 de setembre, de 8:30 a 16h a l’OAC.

bequesPodran presentar sol·licituds en el termini extraordinari aquelles famílies amb fills/filles que reuneixin els requisits establerts en l’article 11 de l’ordenança reguladora de les bases generals d’atorgament d’ajuts socials i que, no havent presentat sol·licitud en termini ordinari, es trobin en una de les situacions següents degudament justificades:

  • Que estiguin empadronades o hagin sol·licitat l’empadronament i que resideixin efectivament a Cerdanyola del Vallès a partir del dia 24 d’abril de 2017.
  • Que presentin una situació econòmica, social o familiar greu sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de presentació de sol·licituds (24 d’abril de 2017). En aquests casos, no s’entendrà com a situació greu sobrevinguda l’atur laboral que s’hagués pogut preveure prèviament, ni aquelles situacions similars que a judici de les tècniques – tècnics municipals que s’hagin pogut preveure.

El termini extraordinari no inclou les sol·licituds de colònies escolars i sortides de fi de curs, d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Documents:

Comparteix: