La Marea Pensionista de Cerdanyola presenta una moció al ple

La Marea Pensionista de Cerdanyola ha presentat als grups municipals que formen el plede l’Ajuntament de Cerdanyola una proposta de moció amb l’objectiu d’instar el Govern de la Generalitat, al Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats a que s’atengui la reivindicació de la MERP, promovent una reforma de la Constitució per assegurar unes condicions dignes.

ajuntamentEn els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s’ha donat un procés de deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les pensions. Vivim una situació d’alarma social pel perill que corre un dels pilars fonamentals de la nostra societat, un eix de solidaritat intergeneracional i interterrritorial. Les Pensions Públiques no només són un dret, un símbol de progrés i una conquesta democrática, sinó que aquests anys han suposat un autèntic matalàs per a milers de famílies durant la crisi. I ho segueixen sent.

Per això cal reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de forces polítiques, sense importar quin sigui el color del govern o la situació del país. Tota la ciutadania es mereix que les Pensions Públiques siguin tractades com la columna vertebral de l’Estat Social, un dret que roman al marge de qualsevol disputa política, de difèrencies ideològiques o de projecte en el marc de les institucions democràtques.

Per aquestes raons és creà, a l’abril de 2013, la “Mesa Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP)”, amb l’objectiu de promoure una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculli com obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra pugui afectar les pensions, excepte aquelles que siguin favorables pera a elles.

Cal promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en què tota la societat tingui l’oportunitat de conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents posicions i alternatives que hi ha sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible perquè la ciutadania pugui formar-se, en condicions d’igualtat per a totes les opcions, una opinió fonamentada.

Per a això, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció d’ideologies, credos religiosos o sigles partidistes, uneixi els que creiem que el manteniment d’un Sistema de Pensions Públiques dignes és una lluita que afecta a tota la ciutadania. Qualsevol retallada, qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament en les condicions d’accés a la pensió afecta al nostre poder adquisitiu, a la nostra qualitat de vida present o futura. Preservar i millorar l’actual Sistema Públic de Pensions va en benefici del conjunt de la societat. I tota la societat s’ha d’implicar en la seva defensa.

Des d’aquesta convicció, la MERP crida a promoure i impulsar la recollida de signatures, el debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en un assumpte de tan vital transcedència. I crida a tota la ciutadania a sumar-s’hi a aquesta iniciativa. A participar activament en recollir una allau de centenars de milers, de milions de firmes que evidenciïn l’opinió d’una inmensa majoria davant un assumpte de tan vital transcendència.

Cobrar una pensió pública digna es un dret indestructible proclamat per la Constitució Espanyola i la declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i suficients no poden dependre de res més que de la voluntat política per garantir un dret. I tot i així, es tanta la pluralitat d’opinions i alternatives rigoroses sobre les pensions, sobre la seva sostenibilitat, sobre els ingressos que han de finançar-les, i sobre les diferents formes de redistribuir la riquesa per assegurar un dret tan bàsic, que cap qüestió tècnica, ni alternativa de gestió pot estar per sobre de la seva defensa i garantia.

Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari ampliar l’esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui l’article que estableix la garantia de pensions adequades i periòdicament actualitzades, en el sentit que es reforci com a obligacó i mandat constitucional inexcusable pera als podes públics, la prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions. Tocar les pensions és creuar una línia vermella que no hem de permetre.

La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són un exemple de pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la societat, el que evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És important que el municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es posicioni en alguna cosa de tanta transcendència per al conjunt de la ciutadania.

És per tot l’anterior que es proposarà al Ple Municipal per a la seva aprovació la següent:

Instar el Govern de la Generalitat, al Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats a que s’atengui la reivindicació de la MERP, promovent una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, que pugui tocar, retallar o privatitzar, total o parcialment, el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculli com obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra que pugui afectar les pensions, excepte aquelles que siguin favorables per a elles. I donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.

Comparteix: