Llum verda als ajuts a les famílies

Les sol·licituds s’han de presentar del 24 de juliol al 16 d’octubre a l’OAC, l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Barri de Les FontetesLes persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de les despeses ordinàries i que compleixin els requisits que recull l’ordenança reguladora poden sol·licitar els ajuts corresponents.

En aquest exercici l’import subvencionable es calcularà d’acord amb l’aplicació de la fórmula ‘valor cadastral habitatge habitual x Tipus impositiu x 0,80′. Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l’immoble en què es viu fent que la quota sigui proporcional a aquest.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès destina 200.000 euros a aquests ajuts.

Requisits per optar-hi

- Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2017

- Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual

- Trobar-se dins dels barems econòmics següents (Ingressos anuals)

Beneficiari (RMI+50%RMI) 14.861,70€
Beneficiari + 1 persona (2xRMI) 19.815,60€
Beneficiari + 2 persones (2,25xRMI) 22.292,55€
Beneficiari +3 persones (2,50xRMI) 24.769,50€
Beneficiari +4 persones (2,75xRMI) 27.246,45€
Per cada persona de més (+25%RMI) 2.476,95€

- No disposar de cap més immoble, llevat d’1 aparcament i un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual. Queden exceptuades aquelles persones que disposin d’un percentatge de titularitat de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual. S’exceptua la titularitat compartida de l’immoble en cas que tots els titulars siguin membres de la mateixa unitat familiar.

Les sol·licituds amb els impresos necessaris adjunts s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) al passatge de l’Ajuntament s/n de 8:30h a 14h fins al 31 d’agost i en horari de 8:30 a 16h, de l’1 de setembre al 16 d’octubre, data límit per a presentar les sol·licituds.


Imprés de sol·licitud d’ajuts a les famílies (PDF)

Convocatòria d’ajuts a les famílies (PDF)

Comparteix: