La UAB acull 5.675 alumnes que fan les PAU al juny

Un total de 5.675 alumnes procedents de 146 insittuts del Vallès Occidental, Vallès Oriental i alguns de Barcelona, fan les Proves d’Accés a la Univesitat (PAU) a la UAB.

Imatge: uab.cat

Imatge: uab.cat

Els exàmens es fan per tot el campus universitari, on hi ha previstos un toal de 30 tribunals: 27 repartits per les facultats de Bellaterra i tres al campus de Sabadell. Els 30 tribunals es reparteixen per totes les facultats de Bellaterra -a excepció de la Facultat de Ciències de l’Educació, que es troba en obres-, així com els centres del campus de Sabadell. En total, 32.055 estudiants (32.224 el 2016), s’han matriculat enguany a les proves d’accés a la universitat (PAU) que tenen lloc aquesta setmana.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d’opció. Així, els estudiants podran escollir entre Matemàtiques, Llatí, Història de l’art/Història i fonaments de les arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 21 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts.

Enguany, l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica però tindran fins a quatre notes per a ponderar.

Enguany es farà una Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l’accés als graus en educació infantil i primària. Serà el dissabte 17 de juny en horari de matí. Els estudiants, independentment de la universitat on vulguin realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus d’examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula es formalitzarà per Accesnet.

A partir del dia 28 de juny, es podran consultar els resultats de les PAU.

La convocatòria extraordinària de les PAU tindrà lloc també a la UAB el mes de setembre. La pàgina web de la Generalitat de Catalunya ofereix una àmplia informació sobre tràmits, horaris, exemples d’exàmens, dates, etc. Per tal de conèixer la situació de les facultats i quins són els mitjans de transport disponibles per arribar-hi podeu consultar la pàgina de Mobilitat i Transports de la UAB.

Font: UAB.

Comparteix: