Operaris dels Plans d’Ocupació digitalitzen documentació municipal i xarxes de serveis de la ciutat

Actualment un equip format per 6 persones – 4 contractades per sis mesos i 2 per 12 mesos – realitzen tasques com a digitalitzadors en diferents departaments de l’Ajuntament i introdueixen dades al SIG de diverses xarxes de serveis.

digitalizador-7711Els agents realitzen feines a diferents centres de treball municipals i a la via pública. Són les que destaquem a continuació.

  • Al cementiri fan la comprovació de la titularitat dels drets funeraris, elaboren i envien les notificacions de l’expedient a les persones titulars, revisen, i actualitzen les titularitats dels nínxols per tal de facilitar la consulta i el seguiment.
  • Fan l’inventari d’horts del municipi i per això es desplacen a les diferents zones i localitzen les persones usuàries, introdueixen la informació al SIG, i redacten la memòria final.
  • Digitalitzen les instal·lacions i serveis relacionats amb la mobilitat, actualitzant la informació existent al SIG, inventariant la formació relacionada amb la mobilitat dels nous projectes i actuacions.
  • Digitalitzen el sistema SIG de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans, inventariant la informació relativa als contenidors de les diferents fraccions de recollida selectiva i resta. Actualitzen al SIG les instal·lacions existents de contenidors.
  • Digitalitzen el padró municipal, buidant les dades dels fulls padronals dels anys 1975 enrere amb la finalitat de crear una base de dades per a la consulta de padrons històrics, i per a la seva incorporació al programa de gestió del padró facilitant així l’obtenció telemàtica de volants històrics. També preparen la documentació que, d’acord amb les instruccions de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), s’ha de conservar juntament amb els fulls padronals durant un període mínim de 100 anys, amb finalitat d’enquadernar i fer el trasllat a l’arxiu.
  • Digitalitzen els projectes d’obra del Fons Municipal preparant la documentació per a la seva digitalització ( revisió, ordenació, etc..), i digitalitzen la documentació amb l’escàner Context.

Tots aquests treballadors han rebut una formació prèvia a la Masia Can Serra, abans de sortir a treballar a la vía pública i a diferents centres de treball municipals. També s’ha de recordar que tots aquests llocs de feina estan finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançats per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Que és el SIG
El SIG és un sistema informàtic capaç d’integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques de la ciutat.

Per a més informació a http://bit.ly/2r3v9pz o http://bit.ly/2qvhcli

Comparteix: