La unitat “immòbil” de control de la contaminació atmosfèrica torna a instal·lar-se a la ciutat

L’estació “immòbil” estarà a la plaça de Marconi a partir del dimarts 28 de març i recollirà dades per a estudiar la qualitat de l’aire a Cerdanyola del Vallès.

aireLa unitat mòbil de control de la contaminació atmosfèrica de la Diputació de Barcelona tornarà a instal·lar-se a Cerdanyola del Vallès, a la plaça de Marconi, amb la finalitat de poder completar les dades que es van prendre durant la passada tardor amb les condicions ambientals que es donen a la primavera. Llavors, l’estació mòbil va estar a la ciutat entre el 23 de setembre i el 30 de novembre del 2016.

El vehicle està equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals que mesuren en continu els principals contaminants atmosfèrics (PM10 i PM2,5, ozó, òxids de nitrogen, benzè, toluè, etilbenzè i xilens). La unitat mòbil permetrà disposar de dades reals de la ciutat doncs actualment a Cerdanyola del Vallès no existeix cap estació de control de la contaminació atmosfèrica i el seguiment es fa a partir de l’extrapolació de les dades de les estacions més properes de Sabadell, Sant Cugat i Montcada.

Durant els propers dos mesos hi haurà instal·lada una unitat mòbil de control de contaminació atmosfèrica a la plaça de Marconi. L’estudi que es realitzarà compleix els mateixos patrons – criticats – que el de 2013.

L’Ajuntament disposarà durant els propers dos mesos d’una unitat mòbil de control de la contaminació atmosfèrica facilitada per la Diputació de Barcelona. El vehicle està equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals que mesuren en continu els principals contaminants atmosfèrics (PM10 i PM2,5, ozó, òxids de nitrogen, benzè, toluè, etilbenzè i xilens). El vehicle també disposa d’una estació meteorològica completa. La captació de les mostres s’està fent des del passat divendres 23 de setembre.

Els mateixos errors de l’anterior estudi

Aquest vehicle és la tercera vegada que s’instal·la a la ciutat. La primera va ser fa quatre anys, del 12 de novembre al 16 de gener de 2013 amb una Unitat Mòbil instal·lada al mateix indret que l’actual. Quatre anys després no s’ha rectificat cap de les crítiques que es van realitzar als anteriors estudis:

  • Nomès va mesurar la qualitat de l’aire d’un punt concret de Cerdanyola que no és representatiu de la realitat atdmosfèrica de la ciutat (zona residencial amb pocs veïns). En aquest sentit, els crítics demanaven fer controls a diferents zones, com els Quatre Cantons o el Mercat de Serraparera.
  • Va ser un estudi molt limitat, ja que tan sols ha analitzat els partícules en suspensió PM10 i PM2, 5, Ozó, òxids de nitrogen, i BTEX (benzè, toluè, etilbenzè i xilè).

El darrer informe de qualitat de l’aire va ser alarmant

L’Evolució diària de PM10 i PM2, 5 va mostrar valors elevats

En aquest periode de 61 dies de mostreig, les partícules PM10 han superat 10 dies el valor limit diari de 50 g/m3 recomanat per la OMS. Si durant la resta de l’any els concentracions són similars a les mesurades aquests dies, és poden superar mes de 35 vegades a l’any el valor diari de 50 g/m3, es a dir, es poden superar els valors límits establerts per a la i protecció de la salut humana.

Les partícules PM2,5 s’han donat una mitjana de 26 g/m3 que és superior al valor objectiu anual de 25 g/m3. Si durant la resta de l’any els concentracions són similars a les mesurades aquests dies, ens trobárem a l’entorn del valor objectiu i del valor límit.

partícules en suspensio pm10 pm5

Què és el pm10 i PM2, 5, com afecta la salut?

Els efectes que les partícules pm10 i PM2, 5 estan associats a malalties de tipus respiratori, com ara la bronquitis, i més recentment també s’han analitzat i demostrat els seus efectes sobre malalties de tipus cardiovascular. creixent desenvolupament de l’asma i al·lèrgies. En el cas de les PM2,5, la seva grandària fa que siguin 100% respirables ja que viatgen profundament en els pulmons, penetrant en l’aparell respiratori i dipositant-se en els alvèols pulmonars, fins i tot poden arribar al torrent sanguini. A més aquestes partícules més petites estan compostes per elements que són més tòxics (com metalls pesants i compostos orgànics) que els que componen, en general, les partícules més grans.

L’Evolució diària i horària d’NO2 mostra Valors elevats.

La Mitjana dels Valors de NO2 mesurats Durant el Període és de 41 g/m3, és a dir, superior al límit anual de 40 g/m3.

no2

Què és el No2 i com afecta la salut

El diòxid de nitrogen és un gas tòxic que afecta principalment al sistema respiratori. L’exposició a curt termini en alts nivells causa danys a les cèl·lules pulmonars, mentre que l’exposició a més llarg termini en nivells baixos de diòxid de nitrogen pot causar canvis irreversibles en el teixit pulmonar similars a un emfisema. El NO2 disminueix la funció pulmonar i augmenta el risc d’aparició de bronquitis aguda, tos i flegma, especialment en els nens.

La inutilitat de l’estudi d’Ozò

L’estudi diu que l’ozò està fregant el límit permès per la OMS, però aquesta és una dada no te cap utilitat, ja que l’estudi es va fer durant dos mesos de hivern, és a dir, a l’estació on l’ozò sempre és més baix. Per fer un estudi correcte de la perillositat de l’ozò s’ha d’analitzar la zona durant els mesos de maig a agost, ja que és quan arriba als seus màxims.

Descarrega’t l’informe complet aquí.

Comparteix: