Què ha trobat IDOM a Can Planas?

A l’informe complet d’aquesta consultora el capítol dedicat a recerca i resultats dels tòxics abocats allí ocupa 831 pàgines. Al resum, 10. Es tracta del estudi de camp, o sigui la investigació del que amaguen aquelles 18 Hectàrees que foren abocadors incontrolats primer i después, pel que es veu, poc controlats. L’estudi pren com a referència el Reial Decret 9/2005 “ Nivells Genèrics de Referència, d’aplicació a aquest estudi” on està escrit per a cada contaminant la quantitat màxima de cada tòxic que poden contenir unes terres segons vagin a conreu o jardí, fer-hi fàbriques o be habitatges. Per la base (fons) del abocador s’escapen anualment de 36 a 1460 m3 ( quasi 1,5 milions litres) d’aigües contaminades cap als aqüífers. Diu l’informe que es fa difícil concretar les entrades i sortides de les aigües del abocador. Hi ha permeabilitat degut al flux d’aigua subterrània. Pel que fa a les substàncies tòxiques allí s’assenyala que se superen ampliament els límits permesos per les lleis per a quasi totes les esmentades al Reial Decret. I de quines quantitats estem parlant al referirnos a elles?

Imaginem un camió de transport de terres, el de més capacitat permesa per a circular lliurement, de 30 tones, que son anomenats banyeres per la seva forma, doncs no el permetríen descarregar com substrat de contrucció d’habitatges si continguèssin més de:  (expressat en sobres de 8grs. com els que acompanyen un servei de café al bar)

pel cadmi: 18-19 sobrets de 8grs. per camió
per l’antimoni:  23 sobrets de 8grs. per camió
pel crom hexavalent: 37 sobrets de 8grs. per camió
pels PCB’s: un sobret de 8 grs. per 32 camions

com a exemples.

Ens indica la perillositat de les substàncies allí abocades i el nul control de l’abocador.

Roger Caballé.

Comparteix: